Informe Pressupost Municipal
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis de l'àmbit:   Període.     

Previsió inicial ingressos. Classificació econòmica  2016  2017 
 Impostos directes 409.767.589 418.920.093
 Impostos indirectes 15.465.706 17.975.152
 Taxes i altres ingressos 287.277.997 295.924.326
 Transferències corrents 205.875.140 210.925.010
 Ingressos patrimonials 14.474.701 14.365.582
 Alienació d’inversions reals 13.240.393 17.214.166
 Transferències de capital 24.187.883 33.115.943
 Actius financers 323.801 280.289
 Passius financers 41.693.891 38.748.710
 Total ingressos 1.012.307.101 1.047.469.272

Previsió inicial despeses. Classificació econòmica  2016  2017 
 Remuneracions del personal 306.774.196 313.262.814
 Despeses de béns corrents i de serveis 405.350.119 421.691.726
 Despeses financeres 10.521.449 8.252.312
 Transferències corrents 65.363.605 66.491.490
 Fons de contingència i altres imprevistos 4.948.691 5.218.152
 Inversions reals 147.350.918 163.639.101
 Transferències de capital 3.576.713 4.038.412
 Actius financers 298.801 265.939
 Passius financers 66.390.208 62.141.021
 Total despeses 1.010.574.700 1.045.000.967

Previsió inicial despeses. Classificació funcional  2016  2017 
 Serveis caràcter general 439.249.624 462.643.593
 Seguretat, protecció i promoció social 51.768.164 55.550.182
 Producció de béns públics de caràcter preferent 181.269.325 191.383.138
 Producció de caràcter econòmic 45.645.942 48.179.824
 Regulació econòmica de caràcter general 215.657.280 217.827.732
 Deute públic 75.413.767 69.416.498
 Total despeses 1.009.004.100 1.045.000.967

Ingressos. Evolució i indicadors  Ingressos corrents per habitant  Deute / Ingressos corrents 
 2017 1.267,82 40,11%
 2016 1.237,91 46,23%
 2015 1.197,11 51,88%
 2014 1.171,40 56,43%
 2013 1.140,52 64,51%
 2012 1.133,00 70,55%
 2011 1.071,73 53,01%
 2010 1.118,69 72,40%
 2009 1.120,51 69,52%
 2008 1.141,92 60,78%

Despeses. Evolució i indicadors  Total despeses per habitant  Inversions per habitant 
 2017 1.382,80 221,88
 2016 1.338,95 200,28
 2015 1.272,30 164,48
 2014 1.255,05 166,87
 2013 1.210,06 152,04
 2012 1.240,34 192,34
 2011 1.190,75 146,86
 2010 1.438,68 385,49
 2009 1.470,02 414,05
 2008 1.567,82 528,18

Deute viu. Evolució i indicadors  Total deute  Deute / habitant 
 2017 384.313.130 508,54
 2016 431.268.110 572,30
 2015 467.664.000 621,02
 2014 499.873.270 661,07
 2013 560.399.000 735,79
 2012 608.772.600 799,31
 2011 429.948.000 568,11
 2010 609.923.000 809,94
 2009 582.521.000 779,00
 2008 507.961.000 694,06

  Nota: Tota la informació en euros
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Ministerio de Economía y Hacienda.