Informe Pressupost Municipal
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis de l'àmbit:   Període.     

Previsió inicial ingressos. Classificació econòmica  2015  2016 
 Impostos directes 400.800.808 409.767.589
 Impostos indirectes 12.679.464 15.465.706
 Taxes i altres ingressos 273.821.301 287.277.997
 Transferències corrents 199.649.809 205.875.140
 Ingressos patrimonials 14.537.412 14.474.701
 Alienació d’inversions reals 8.721.984 13.240.393
 Transferències de capital 28.627.785 24.187.883
 Actius financers 364.082 323.801
 Passius financers 21.161.043 41.693.891
 Total ingressos 960.363.687 1.012.307.101

Previsió inicial despeses. Classificació econòmica  2015  2016 
 Remuneracions del personal 292.725.129 306.774.196
 Despeses de béns corrents i de serveis 390.562.966 405.350.119
 Despeses financeres 13.969.671 10.521.449
 Transferències corrents 62.061.591 65.363.605
 Fons de contingència i altres imprevistos 4.620.221 4.948.691
 Inversions reals 120.896.366 147.350.918
 Transferències de capital 2.963.529 3.576.713
 Actius financers 664.480 298.801
 Passius financers 69.649.910 66.390.208
 Total despeses 958.113.863 1.010.574.700

Previsió inicial despeses. Classificació funcional  2015  2016 
 Serveis caràcter general 408.470.544 439.249.624
 Seguretat, protecció i promoció social 48.389.606 51.768.164
 Producció de béns públics de caràcter preferent 173.333.409 181.269.325
 Producció de caràcter econòmic 43.941.709 45.645.942
 Regulació econòmica de caràcter general 208.525.704 215.657.280
 Deute públic 75.452.891 75.413.767
 Total despeses 958.113.863 1.009.004.100

Ingressos. Evolució i indicadors  Ingressos corrents per habitant  Deute / Ingressos corrents 
 2016 1.237,91 46,23%
 2015 1.197,11 51,88%
 2014 1.171,40 56,43%
 2013 1.140,52 64,51%
 2012 1.133,00 70,55%
 2011 1.071,73 53,01%
 2010 1.118,69 72,40%
 2009 1.120,51 69,52%
 2008 1.141,92 60,78%

Despeses. Evolució i indicadors  Total despeses per habitant  Inversions per habitant 
 2016 1.338,95 200,28
 2015 1.272,30 164,48
 2014 1.255,05 166,87
 2013 1.210,06 152,04
 2012 1.240,34 192,34
 2011 1.190,75 146,86
 2010 1.438,68 385,49
 2009 1.470,02 414,05
 2008 1.567,82 528,18

Deute viu. Evolució i indicadors  Total deute  Deute / habitant 
 2016 431.268.110 572,30
 2015 467.664.000 621,02
 2014 499.873.270 661,07
 2013 560.399.000 735,79
 2012 608.772.600 799,31
 2011 429.948.000 568,11
 2010 609.923.000 809,94
 2009 582.521.000 779,00
 2008 507.961.000 694,06

  Nota: Tota la informació en euros
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Ministerio de Economía y Hacienda.