Informe Pressupost Municipal
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis de l'àmbit:   Període.     

Previsió inicial ingressos. Classificació econòmica  2017  2018 
 Impostos directes 418.920.093 428.613.899
 Impostos indirectes 17.975.152 19.172.122
 Taxes i altres ingressos 295.924.326 305.759.036
 Transferències corrents 210.925.010 218.570.522
 Ingressos patrimonials 14.365.582 15.062.005
 Alienació d’inversions reals 17.214.166 11.923.592
 Transferències de capital 33.115.943 34.141.588
 Actius financers 280.289 252.081
 Passius financers 38.748.710 45.648.909
 Total ingressos 1.047.469.272 1.079.143.755

Previsió inicial despeses. Classificació econòmica  2017  2018 
 Remuneracions del personal 313.262.814 323.941.242
 Despeses de béns corrents i de serveis 421.691.726 437.344.034
 Despeses financeres 8.252.312 6.838.027
 Transferències corrents 66.491.490 68.653.569
 Fons de contingència i altres imprevistos 5.218.152 6.029.831
 Inversions reals 163.639.101 171.399.005
 Transferències de capital 4.038.412 4.848.253
 Actius financers 265.939 236.281
 Passius financers 62.141.021 58.835.664
 Total despeses 1.045.000.967 1.078.125.906

Previsió inicial despeses. Classificació funcional  2017  2018 
 Serveis caràcter general 462.643.593 477.181.924
 Seguretat, protecció i promoció social 55.550.182 58.813.052
 Producció de béns públics de caràcter preferent 191.383.138 192.115.118
 Producció de caràcter econòmic 48.179.824 54.586.206
 Regulació econòmica de caràcter general 217.827.732 217.701.723
 Deute públic 69.416.498 63.849.236
 Total despeses 1.045.000.967 1.064.247.259

Ingressos. Evolució i indicadors  Ingressos corrents per habitant  Deute / Ingressos corrents 
 2018 1.295,60 35,54%
 2017 1.267,82 40,11%
 2016 1.237,91 46,23%
 2015 1.197,11 51,88%
 2014 1.171,40 56,43%
 2013 1.140,52 64,51%
 2012 1.133,00 70,55%
 2011 1.071,73 53,01%
 2010 1.118,69 72,40%
 2009 1.120,51 69,52%
 2008 1.141,92 60,78%

Despeses. Evolució i indicadors  Total despeses per habitant  Inversions per habitant 
 2018 1.396,75 231,31
 2017 1.382,80 221,88
 2016 1.338,95 200,28
 2015 1.272,30 164,48
 2014 1.255,05 166,87
 2013 1.210,06 152,04
 2012 1.240,34 192,34
 2011 1.190,75 146,86
 2010 1.438,68 385,49
 2009 1.470,02 414,05
 2008 1.567,82 528,18

Deute viu. Evolució i indicadors  Total deute  Deute / habitant 
 2018 350.871.580 460,49
 2017 384.313.130 508,54
 2016 431.268.110 572,30
 2015 467.664.000 621,02
 2014 499.873.270 661,07
 2013 560.399.000 735,79
 2012 608.772.600 799,31
 2011 429.948.000 568,11
 2010 609.923.000 809,94
 2009 582.521.000 779,00
 2008 507.961.000 694,06

  Nota: Tota la informació en euros
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Ministerio de Economía y Hacienda.