Informe d'activitat econòmica
Àmbit: Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis de l'àmbit:       

 Empreses IIIT 2018  IIIT 2019 
 Empreses Total 30.096 29.866
 Agricultura 390 374
 Indústria 2.572 2.569
 Construcció 3.585 3.660
 Serveis 23.549 23.263
 Variació interanual 0,64% -0,76%
 Variació quinquennal ND 5,74%

Empreses CCAE 1 dígit IIIT 2019 Variació interanual Index d'especialització
A- Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca -4,10% 98,44
B- Indústries extractives -3,45% 97,33
C- Indústries manufactureres -0,08% 99,85
D- Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 0,00% 100,81
E- Subministrament d'aigua; activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació 1,94% 98,01
F- Construcció 2,09% 99,58
G- Comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes -2,78% 100,32
H- Transport i emmagatzematge -0,28% 100,16
I- Hostaleria -2,10% 99,65
J- Informació i comunicacions -2,03% 100,81
K- Activitats financeres i d'assegurances -2,04% 100,81
L- Activitats immobiliàries -1,73% 100,41
M- Activitats professionals, científiques i tècniques 1,87% 100,35
N- Activitats administratives i serveis auxiliars -0,92% 99,88
O- Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 6,95% 98,87
P- Educació -0,48% 100,33
Q- Activitats sanitàries i de serveis socials 0,66% 100,70
R- Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment -0,90% 99,52
S- Altres serveis -0,20% 100,67
T- Llars que donen ocupació a personal domèstic -5,00% 100,81
U- Organismes extraterritorials 50,00% 100,81

 Turisme 2018  2017  2018 
 Establiments hotels 887 904
 Places hotels 83.288 82.778
 Establiments càmpings 145 147
 Places càmpings 133.854 134.475
 Establiments turisme rural 810 834
 Places turisme rural 6.609 6.818
 Habitatges turístics 28.401 32.723
 Places habitatges turístics 156.264 180.030
 Apartaments turístics 97 97
 Places apartaments turístics 6.054 6.178
 Oficines de turisme 55 54

 Macromagnituds Total  per habitant 
 RBFD pm 2016 (euros) 7.858.026.000 13.767,24
 PIB 2016 (euros) ND ND

 Parc d'automòbils 2018   2017  2018 
 Parc d'automòbils 627.733 642.114
 Índex de motorització per mil hab. 830,65 842,73

 Construcció d'habitatges 2018  2017  2018 
 Habitatges iniciats 700 1.476
 Habitatges acabats 680 604

 Pressupost municipal 2018  2017  2018 
 Ingressos (euros) 1.047.469.272 1.079.143.755
 Despeses (euros) 1.045.000.967 1.064.247.259
 Deute viu (euros) 384.313.130 350.871.580
Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Departament d'Empresa i Ocupació i Departament de Territori i Sostenibilitat.