Informe d'activitat econòmica
Àmbit: Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis de l'àmbit:       

 Empreses IIIT 2017  IIIT 2018 
 Empreses Total 29.904 30.096
 Agricultura 392 390
 Indústria 2.587 2.572
 Construcció 3.466 3.585
 Serveis 23.459 23.549
 Variació interanual 2,66% 0,64%
 Variació quinquennal ND 7,13%

Empreses CCAE 1 dígit IIIT 2018 Variació interanual Index d'especialització
A- Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca -0,51% 98,97
B- Indústries extractives -3,33% 97,39
C- Indústries manufactureres -0,52% 99,83
D- Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat -2,63% 100,75
E- Subministrament d'aigua; activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació 0,98% 96,98
F- Construcció 3,43% 99,56
G- Comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes -1,70% 100,33
H- Transport i emmagatzematge 1,12% 100,20
I- Hostaleria 1,59% 99,64
J- Informació i comunicacions 4,79% 100,75
K- Activitats financeres i d'assegurances 2,08% 100,75
L- Activitats immobiliàries 4,74% 100,27
M- Activitats professionals, científiques i tècniques 2,28% 100,28
N- Activitats administratives i serveis auxiliars 1,79% 99,91
O- Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 1,68% 98,79
P- Educació 0,32% 100,27
Q- Activitats sanitàries i de serveis socials 1,68% 100,64
R- Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment -0,76% 99,73
S- Altres serveis -1,70% 100,75
T- Llars que donen ocupació a personal domèstic -3,03% 100,75
U- Organismes extraterritorials 0,00% 100,75

 Turisme 2017  2016  2017 
 Establiments hotels 871 887
 Places hotels 82.659 83.288
 Establiments càmpings 146 145
 Places càmpings 133.131 133.854
 Establiments turisme rural 810 810
 Places turisme rural 6.607 6.609
 Habitatges turístics 24.339 28.401
 Places habitatges turístics 133.925 156.264
 Apartaments turístics 95 97
 Places apartaments turístics 6.118 6.054
 Oficines de turisme 55 61

 Macromagnituds Total  per habitant 
 RBFD pm 2015 (euros) 7.690.166.000 13.484,49
 PIB 2015 (euros) ND ND

 Parc d'automòbils 2016   2015  2016 
 Parc d'automòbils 601.228 614.403
 Índex de motorització per mil hab. 798,39 815,32

 Construcció d'habitatges 2017  2016  2017 
 Habitatges iniciats 1.108 700
 Habitatges acabats 1.034 680

 Pressupost municipal 2017  2016  2017 
 Ingressos (euros) 1.012.307.101 1.047.469.272
 Despeses (euros) 1.009.004.100 1.045.000.967
 Deute viu (euros) 431.268.110 384.313.130
Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Departament d'Empresa i Ocupació i Departament de Territori i Sostenibilitat.