Informe d'activitat econòmica
Àmbit: Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis de l'àmbit:       

 Empreses IIIT 2016  IIIT 2017 
 Empreses Total 29.129 29.904
 Agricultura 378 392
 Indústria 2.600 2.587
 Construcció 3.370 3.466
 Serveis 22.781 23.459
 Variació interanual 1,48% 2,66%
 Variació quinquennal ND 3,98%

Empreses CCAE 1 dígit IIIT 2017 Variació interanual Index d'especialització
A- Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 3,70% 99,75
B- Indústries extractives -6,25% 97,52
C- Indústries manufactureres -0,43% 99,85
D- Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 0,00% 100,77
E- Subministrament d'aigua; activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació -4,67% 97,89
F- Construcció 2,85% 99,50
G- Comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 2,77% 100,32
H- Transport i emmagatzematge -0,19% 99,93
I- Hostaleria 4,50% 99,56
J- Informació i comunicacions -0,53% 100,77
K- Activitats financeres i d'assegurances 6,94% 100,77
L- Activitats immobiliàries 4,43% 100,46
M- Activitats professionals, científiques i tècniques 3,02% 100,34
N- Activitats administratives i serveis auxiliars 6,11% 100,06
O- Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 1,94% 98,77
P- Educació 3,62% 100,29
Q- Activitats sanitàries i de serveis socials -1,97% 100,65
R- Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 6,64% 99,50
S- Altres serveis 1,46% 100,77
T- Llars que donen ocupació a personal domèstic -3,79% 100,77
U- Organismes extraterritorials 0,00% 100,77

 Turisme 2016  2012  2016 
 Establiments hotels 863 871
 Places hotels 81.200 82.659
 Establiments càmpings 145 146
 Places càmpings 136.503 133.131
 Establiments turisme rural 698 810
 Places turisme rural 5.725 6.607

 Macromagnituds Total  per habitant 
 RBFD pm 2014 (euros) 7.775.704.000 13.570,85
 PIB 2014 (euros) ND ND

 Parc d'automòbils 2015   2014  2015 
 Parc d'automòbils 593.379 601.228
 Índex de motorització per mil hab. 784,73 798,39

 Construcció d'habitatges 2016  2015  2016 
 Habitatges iniciats 725 1.108
 Habitatges acabats 747 1.034

 Pressupost municipal 2016  2015  2016 
 Ingressos (euros) 960.363.687 1.012.307.101
 Despeses (euros) 958.113.863 1.009.004.100
 Deute viu (euros) 467.664.000 431.268.110
Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Departament d'Empresa i Ocupació i Departament de Territori i Sostenibilitat.