Informe de qualitat de vida
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis de l'àmbit:       

 Equipaments esportius 2016  Total  Per 10.000 hab. 
 Pavellons 175 2,32
 Pistes poliesportives 805 10,68
 Camps poliesportius 340 4,51
 Sales esportives 823 10,92
 Frontons 55 0,73
 Pistes de tennis 700 9,29
 Pistes d'esquaix 35 0,46
 Pistes de pàdel 208 2,76
 Piscines a l'aire lliure 1.140 15,13
 Piscines cobertes 86 1,14
 Pistes d'atletisme 12 0,16
 Pistes de petanca 467 6,20
 Espais singulars 1.953 25,92
 Altres espais 1.253 16,63
 Total 8.052 106,85

 Equipaments culturals 2001  Total  Per 10.000 hab. 
 Arxius 40 0,69
 Museus 64 1,10
 Teatres i auditoris 13 0,22
 Sales de cinema 89 1,54
 Biblioteques (any 2016) 101 1,34

 Centres Educatius  2013  2014 
Públic  Privat  Públic  Privat 
 Infantil 139 38 140 46
 Primària 240 42 240 42
 ESO 68 34 68 34
 Cicles Formatius Grau Mig 39 5 39 6
 Cicles Formatius Grau Superior 25 5 25 6
 Batxillerat 54 11 55 12
 Educació Especial 7 3 7 2
 Total 572 138 574 148

 Places de centres Educatius  2013  2014 
Públic  Privat  Públic  Privat 
 Infantil 1.511 363 513 147
 Primària 1.817 415 2.847 615
 ESO 832 255 836 257
 Cicles Formatius Grau Mig 202 14 214 17
 Cicles Formatius Grau Superior 118 18 122 22
 Batxillerat 236 44 249 43
 Educació Especial 92 26 91 15
 Total 4.808 1.135 4.872 1.116

 Assistencial  2007  2008 
 Places en residències per a gent gran 4.455 4.513
 Centres de dia per a gent gran 61 67
 Centres ocupacionals per a persones amb disminució 28 31
 Pensions no contributives de la Seguretat Social 3.699 3.667
 Pensions assistencials per vellesa i malaltia 8 4

 Residus municipals(Tones)  2015  2016 
 Vidre 20.284 22.112
 Paper i cartó 23.938 25.346
 Envasos lleugers 14.418 15.140
 Matèria orgànica 38.975 39.806
 Residus voluminosos 26.806 30.317
 Poda i Jardineria 23.071 21.220
 Piles ND ND
 Medicaments ND ND
 Altres residus deixalleries ND ND
 Rebuig 288.067 291.711
 Total 464.675 474.791

 Cadastre urbà   2015  2016 
 Parcel·les urbanes (unitats) 285.684 286.550
 Superfície parcel·les urbanes (ha) 27.067 26.511
   Superfície parcel·les sense edificar (ha) 10.021 9.248
   Superfície parcel·les edificades (ha) 17.046 17.263
 Béns immobles (unitats) 761.253 763.747
   Residencial 502.408 504.285
   No residencial 258.845 259.462

 Cadastre urbà. Béns immobles per antiguitat   2015  2016 
 Abans de 1950 52.809 51.359
 1950-1959 13.408 13.444
 1960-1969 55.202 55.445
 1970-1979 131.644 132.260
 1980-1989 140.293 141.403
 1990-1999 109.459 111.095
 2000-2009 179.652 182.148
 2010 i posterior 15.723 18.561
 Sòl vacant 59.726 54.814
 Sense definir 3.337 3.218
 

  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Consell Català de l'Esport, Dirección General del Catastro i Agència de Residus de Catalunya.