Informe de qualitat de vida
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis de l'àmbit:       

 Equipaments esportius 2019  Total  Per 10.000 hab. 
 Pavellons 180 2,33
 Pistes poliesportives 1.285 16,67
 Camps poliesportius 602 7,81
 Sales esportives 1.046 13,57
 Frontons 54 0,70
 Pistes de tennis 653 8,47
 Pistes d'esquaix 32 0,42
 Pistes de pàdel 286 3,71
 Piscines a l'aire lliure 2.232 28,95
 Piscines cobertes 163 2,11
 Espais d'atletisme 47 0,61
 Espais de petanca 491 6,37
 Altres espais esportius 468 6,07
 Àrees d'activitat esportiva 1.573 20,40
 Total 9.112 118,18

 Equipaments culturals 2001  Total  Per 10.000 hab. 
 Arxius 40 0,69
 Museus 64 1,10
 Teatres i auditoris 13 0,22
 Sales de cinema 89 1,54
 Biblioteques (any 2018) 104 1,36

 Centres Educatius  2017  2018 
Públic  Privat  Públic  Privat 
 Infantil 140 47 142 45
 Primària 238 41 280 42
 ESO 70 34 70 34
 Cicles Formatius Grau Mig 41 9 41 10
 Cicles Formatius Grau Superior 29 10 31 10
 Batxillerat 56 12 56 12
 Educació Especial 8 3 8 3
 Total 582 156 628 156

 Places de centres Educatius  2017  2018 
Públic  Privat  Públic  Privat 
 Infantil 512 151 511 141
 Primària 1.968 412 1.968 415
 ESO 890 260 921 261
 Cicles Formatius Grau Mig 256 24 261 26
 Cicles Formatius Grau Superior 176 38 177 43
 Batxillerat 303 48 259 47
 Educació Especial 98 26 103 27
 Total 4.203 959 4.200 960

 Assistencial  2007  2008 
 Places en residències per a gent gran 4.455 4.513
 Centres de dia per a gent gran 61 67
 Centres ocupacionals per a persones amb disminució 28 31
 Pensions no contributives de la Seguretat Social 3.699 3.667
 Pensions assistencials per vellesa i malaltia 8 4

 Residus municipals(Tones)  2017  2018 
 Vidre 22.835 25.087
 Paper i cartó 25.470 28.562
 Envasos lleugers 16.281 19.647
 Matèria orgànica 41.387 45.292
 Residus voluminosos 35.148 37.682
 Poda i Jardineria 21.779 23.442
 Piles ND ND
 Medicaments ND ND
 Altres residus deixalleries ND ND
 Rebuig 290.789 287.254
 Total 483.940 499.128

 Cadastre urbà   2018  2019 
 Parcel·les urbanes (unitats) 285.940 286.587
 Superfície parcel·les urbanes (ha) 24.627 24.627
   Superfície parcel·les sense edificar (ha) 7.238 7.086
   Superfície parcel·les edificades (ha) 17.389 17.540
 Béns immobles (unitats) 766.639 770.070
   Residencial 505.396 506.497
   No residencial ND ND

 Cadastre urbà. Béns immobles per antiguitat   2018  2019 
 Abans de 1950 51.136 51.181
 1950-1959 13.536 13.582
 1960-1969 55.652 55.855
 1970-1979 132.432 132.595
 1980-1989 142.690 142.927
 1990-1999 112.409 112.532
 2000-2009 184.638 184.908
 2010 i posterior 22.582 24.542
 Sòl vacant 52.720 52.454
 Sense definir 2.005 1.934

 Equipaments funeraris 2018  2019 
 Cementeris municipals 271 272
 Cementeris no municipals 88 89
 Empreses prestadores de serveis funeraris 303 304
 

  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Consell Català de l'Esport, Dirección General del Catastro i Agència de Residus de Catalunya.