Informe de qualitat de vida
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis de l'àmbit:       

 Equipaments esportius 2017  Total  Per 10.000 hab. 
 Pavellons 174 2,30
 Pistes poliesportives 831 11,00
 Camps poliesportius 360 4,76
 Sales esportives 911 12,05
 Frontons 48 0,64
 Pistes de tennis 654 8,65
 Pistes d'esquaix 32 0,42
 Pistes de pàdel 290 3,84
 Piscines a l'aire lliure 1.491 19,73
 Piscines cobertes 128 1,69
 Pistes d'atletisme 12 0,16
 Pistes de petanca 491 6,50
 Espais singulars 2.194 29,03
 Altres espais 1.671 22,11
 Total 9.287 122,89

 Equipaments culturals 2001  Total  Per 10.000 hab. 
 Arxius 40 0,69
 Museus 64 1,10
 Teatres i auditoris 13 0,22
 Sales de cinema 89 1,54
 Biblioteques (any 2016) 101 1,34

 Centres Educatius  2016  2017 
Públic  Privat  Públic  Privat 
 Infantil 142 49 140 47
 Primària 238 42 238 41
 ESO 70 34 70 34
 Cicles Formatius Grau Mig 116 18 41 9
 Cicles Formatius Grau Superior 95 13 29 10
 Batxillerat 55 12 56 12
 Educació Especial 7 3 8 3
 Total 723 171 582 156

 Places de centres Educatius  2016  2017 
Públic  Privat  Públic  Privat 
 Infantil 517 158 512 151
 Primària 1.213 191 1.968 412
 ESO 871 260 890 260
 Cicles Formatius Grau Mig 243 25 256 24
 Cicles Formatius Grau Superior 190 31 176 38
 Batxillerat 242 47 303 48
 Educació Especial 81 25 98 26
 Total 3.357 737 4.203 959

 Assistencial  2007  2008 
 Places en residències per a gent gran 4.455 4.513
 Centres de dia per a gent gran 61 67
 Centres ocupacionals per a persones amb disminució 28 31
 Pensions no contributives de la Seguretat Social 3.699 3.667
 Pensions assistencials per vellesa i malaltia 8 4

 Residus municipals(Tones)  2015  2016 
 Vidre 20.284 22.112
 Paper i cartó 23.938 25.346
 Envasos lleugers 14.418 15.140
 Matèria orgànica 38.975 39.806
 Residus voluminosos 26.806 30.317
 Poda i Jardineria 23.071 21.220
 Piles ND ND
 Medicaments ND ND
 Altres residus deixalleries ND ND
 Rebuig 288.067 291.711
 Total 464.675 474.791

 Cadastre urbà   2016  2017 
 Parcel·les urbanes (unitats) 286.550 285.099
 Superfície parcel·les urbanes (ha) 26.511 24.519
   Superfície parcel·les sense edificar (ha) 9.248 7.298
   Superfície parcel·les edificades (ha) 17.263 17.222
 Béns immobles (unitats) 763.747 766.386
   Residencial 504.285 505.212
   No residencial 259.462 261.157

 Cadastre urbà. Béns immobles per antiguitat   2016  2017 
 Abans de 1950 51.359 51.179
 1950-1959 13.444 13.487
 1960-1969 55.445 55.531
 1970-1979 132.260 132.436
 1980-1989 141.403 141.930
 1990-1999 111.095 111.806
 2000-2009 182.148 183.844
 2010 i posterior 18.561 20.261
 Sòl vacant 54.814 53.634
 Sense definir 3.218 2.279
 

  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Consell Català de l'Esport, Dirección General del Catastro i Agència de Residus de Catalunya.