Informe de demografia
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis de l'àmbit:       

 Evolució de la població  2013  2015  2017  Variació 2015-2017
Absoluts 
 Homes 382.685 376.936 377.615 679 0,18%
 Dones 378.947 376.118 378.101 1.983 0,53%
 Població de 0-15 anys 132.608 131.693 132.069 376 0,29%
 Població de 16-64 anys 504.836 493.180 491.419 -1.761 -0,36%
 Població de 65 i més anys 124.188 128.181 132.228 4.047 3,16%
 Espanyols 598.559 605.847 611.674 5.827 0,96%
 Estrangers ND 155.785 141.380 -14.405 -9,25%
 Població resident a l'estranger 15.340 19.111 23.420 4.309 22,55%
 TOTAL 761.632 753.054 755.716 2.662 0,35%

 Estructura de la població  2013  2015  2017  Variació punts percentuals
2013-2015  2015-2017 
 Població de 0-15 anys 17,41% 17,49% 17,48% 0,08 -0,01
 Població de 16-64 anys 66,28% 65,49% 65,03% -0,79 -0,46
 Població de 65 i més anys 16,31% 17,02% 17,50% 0,72 0,48
 Edat mitjana de la població 40,83 41,36 41,79 0,53 0,43
 Taxa de joventut 9,03 8,94 9,01 -0,09 0,07
 Índex d'envelliment 93,65 97,33 100,12 3,68 2,79
 Índex de dependència global 50,87 52,69 53,78 1,83 1,09
 Índex de recanvi 109,16 110,91 112,21 1,76 1,30

 Nacionalitat (% total població)   2012  2014  2016  Variació punts percentuals
2012 - 2014  2014 - 2016 
 Total espanyols 78,59% 80,12% 81,17% 1,53 1,05
   Àfrica 7,60% 7,37% 7,01% -0,24 -0,36
   Amèrica 4,38% 3,76% 3,44% -0,62 -0,32
   Àsia 1,38% 1,36% 1,37% -0,02 0,01
   Europa 8,04% 7,38% 7,01% -0,66 -0,38
   Resta del món 0,01% 0,01% 0,01% 0,00 0,00
 Total estrangers 21,41% 19,88% 18,83% -1,53 -1,05

 Lloc de naixement (% total població)   2012  2014  2016  Variació punts percentuals
2012 - 2014  2014 - 2016 
 Mateix municipi. Mateixa província 31,14% 31,99% 32,56% 0,85 0,57
 Total província 51,35% 52,39% 53,07% 1,04 0,68
 Total Catalunya 63,88% 65,01% 65,70% 1,12 0,69
 Total nascuts a Espanya 77,83% 78,65% 79,01% 0,82 0,36
 Total nascuts a l'estranger 22,17% 21,35% 20,99% -0,82 -0,36

 Coneixement del català 1996  2001  2011  Variació 2001 - 2011
Absoluts 
 L'entén 503.580 526.685 695.159 168.474 31,99%
 El sap parlar 439.474 450.158 563.112 112.954 25,09%
 El sap llegir 416.030 442.784 590.276 147.492 33,31%
 El sap escriure 279.860 322.300 443.954 121.654 37,75%
 No l'entén 16.935 24.362 28.906 4.544 18,65%
 Total població de dos anys i més 520.515 551.047 730.360 179.313 32,54%

 Moviment natural   2012  2014  2016  Variació absoluts
2012 - 2014  2014 - 2016 
 Naixements 8.007 7.405 7.144 -602 -261
 Defuncions 6.226 6.014 6.114 -212 100
 Creixement natural 1.781 1.391 1.030 -390 -361

 Moviment migratori 2012  2014  2016  Variació 2014-2016
Absoluts 
 Immigracions internes 33.725 33.260 31.788 -1.472 -4,43%
 Immigracions exteriors 9.535 10.000 12.765 2.765 27,65%
 Emigracions internes 34.417 34.169 31.230 -2.939 -8,60%
 
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT i l'INE.