Informe de demografia
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis de l'àmbit:       

 Evolució de la població  2014  2016  2018  Variació 2016-2018
Absoluts 
 Homes 379.175 376.943 380.690 3.747 0,99%
 Dones 376.981 376.633 381.257 4.624 1,23%
 Població de 0-15 anys 132.146 132.236 132.397 161 0,12%
 Població de 16-64 anys 497.636 491.378 494.639 3.261 0,66%
 Població de 65 i més anys 126.374 129.962 134.911 4.949 3,81%
 Espanyols 605.847 611.674 617.227 5.553 0,91%
 Estrangers 150.309 141.902 144.720 2.818 1,99%
 Població resident a l'estranger 19.111 23.420 27.445 4.025 17,19%
 TOTAL 756.156 753.576 761.947 8.371 1,11%

 Estructura de la població  2014  2016  2018  Variació punts percentuals
2014-2016  2016-2018 
 Població de 0-15 anys 17,48% 17,55% 17,38% 0,07 -0,17
 Població de 16-64 anys 65,81% 65,21% 64,92% -0,61 -0,29
 Població de 65 i més anys 16,71% 17,25% 17,71% 0,53 0,46
 Edat mitjana de la població 41,10 41,58 41,96 0,48 0,38
 Taxa de joventut 8,97 8,93 9,11 -0,03 0,17
 Índex d'envelliment 95,63 98,28 101,90 2,65 3,62
 Índex de dependència global 51,95 53,36 54,04 1,41 0,68
 Índex de recanvi 108,46 111,27 112,84 2,80 1,58

 Nacionalitat (% total població)   2014  2016  2018  Variació punts percentuals
2014 - 2016  2016 - 2018 
 Total espanyols 80,12% 81,17% 81,01% 1,05 -0,16
   Àfrica 7,37% 7,01% 6,89% -0,36 -0,12
   Amèrica 3,76% 3,44% 3,74% -0,32 0,30
   Àsia 1,36% 1,37% 1,43% 0,01 0,06
   Europa 7,38% 7,01% 6,92% -0,38 -0,09
   Resta del món 0,01% 0,01% 0,01% 0,00 0,00
 Total estrangers 19,88% 18,83% 18,99% -1,05 0,16

 Lloc de naixement (% total població)   2014  2016  2018  Variació punts percentuals
2014 - 2016  2016 - 2018 
 Mateix municipi. Mateixa província 31,99% 32,56% 32,51% 0,57 -0,05
 Total província 52,39% 53,07% 52,91% 0,68 -0,16
 Total Catalunya 65,01% 65,70% 65,51% 0,69 -0,19
 Total nascuts a Espanya 78,65% 79,01% 78,33% 0,36 -0,68
 Total nascuts a l'estranger 21,35% 20,99% 21,67% -0,36 0,68

 Coneixement del català 1996  2001  2011  Variació 2001 - 2011
Absoluts 
 L'entén 503.580 526.685 695.159 168.474 31,99%
 El sap parlar 439.474 450.158 563.112 112.954 25,09%
 El sap llegir 416.030 442.784 590.276 147.492 33,31%
 El sap escriure 279.860 322.300 443.954 121.654 37,75%
 No l'entén 16.935 24.362 28.906 4.544 18,65%
 Total població de dos anys i més 520.515 551.047 730.360 179.313 32,54%

 Moviment natural   2013  2015  2017  Variació absoluts
2013 - 2015  2015 - 2017 
 Naixements 7.500 7.518 6.993 18 -525
 Defuncions 5.803 6.401 6.407 598 6
 Creixement natural 1.697 1.117 586 -580 -531

 Moviment migratori 2014  2016  2018  Variació 2016-2018
Absoluts 
 Immigracions internes 33.260 31.788 34.698 2.910 9,15%
 Immigracions exteriors 10.000 12.765 17.907 5.142 40,28%
 Emigracions internes 34.169 31.230 33.526 2.296 7,35%
 
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT i l'INE.