Informe de demografia
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis de l'àmbit:       

 Evolució de la població  2013  2015  2017  Variació 2015-2017
Absoluts 
 Homes 382.685 376.936 377.615 679 0,18%
 Dones 378.947 376.118 378.101 1.983 0,53%
 Població de 0-15 anys 132.608 131.693 132.069 376 0,29%
 Població de 16-64 anys 504.836 493.180 491.419 -1.761 -0,36%
 Població de 65 i més anys 124.188 128.181 132.228 4.047 3,16%
 Espanyols 600.607 609.297 614.826 5.529 0,91%
 Estrangers 161.025 143.757 140.890 -2.867 -1,99%
 Població resident a l'estranger 17.096 21.347 25.565 4.218 19,76%
 TOTAL 761.632 753.054 755.716 2.662 0,35%

 Estructura de la població  2013  2015  2017  Variació punts percentuals
2013-2015  2015-2017 
 Població de 0-15 anys 17,41% 17,49% 17,48% 0,08 -0,01
 Població de 16-64 anys 66,28% 65,49% 65,03% -0,79 -0,46
 Població de 65 i més anys 16,31% 17,02% 17,50% 0,72 0,48
 Edat mitjana de la població 40,83 41,36 41,79 0,53 0,43
 Taxa de joventut 9,03 8,94 9,01 -0,09 0,07
 Índex d'envelliment 93,65 97,33 100,12 3,68 2,79
 Índex de dependència global 50,87 52,69 53,78 1,83 1,09
 Índex de recanvi 109,16 110,91 112,21 1,76 1,30

 Nacionalitat (% total població)   2013  2015  2017  Variació punts percentuals
2013 - 2015  2015 - 2017 
 Total espanyols 78,86% 80,91% 81,36% 2,05 0,45
   Àfrica 7,56% 7,08% 6,87% -0,48 -0,21
   Amèrica 4,19% 3,50% 3,49% -0,69 0,00
   Àsia 1,38% 1,36% 1,39% -0,02 0,03
   Europa 8,00% 7,14% 6,88% -0,86 -0,26
   Resta del món 0,01% 0,01% 0,01% 0,00 0,00
 Total estrangers 21,14% 19,09% 18,64% -2,05 -0,45

 Lloc de naixement (% total població)   2013  2015  2017  Variació punts percentuals
2013 - 2015  2015 - 2017 
 Mateix municipi. Mateixa província 31,49% 32,33% 32,63% 0,85 0,30
 Total província 51,73% 52,81% 53,13% 1,09 0,32
 Total Catalunya 64,24% 65,44% 65,77% 1,19 0,33
 Total nascuts a Espanya 77,98% 78,94% 78,87% 0,96 -0,07
 Total nascuts a l'estranger 22,02% 21,06% 21,13% -0,96 0,07

 Coneixement del català 1996  2001  2011  Variació 2001 - 2011
Absoluts 
 L'entén 503.580 526.685 695.159 168.474 31,99%
 El sap parlar 439.474 450.158 563.112 112.954 25,09%
 El sap llegir 416.030 442.784 590.276 147.492 33,31%
 El sap escriure 279.860 322.300 443.954 121.654 37,75%
 No l'entén 16.935 24.362 28.906 4.544 18,65%
 Total població de dos anys i més 520.515 551.047 730.360 179.313 32,54%

 Moviment natural   2013  2015  2017  Variació absoluts
2013 - 2015  2015 - 2017 
 Naixements 7.500 7.518 6.993 18 -525
 Defuncions 5.803 6.401 6.407 598 6
 Creixement natural 1.697 1.117 586 -580 -531

 Moviment migratori 2013  2015  2017  Variació 2015-2017
Absoluts 
 Immigracions internes 34.217 33.124 32.833 -291 -0,88%
 Immigracions exteriors 8.789 11.164 14.900 3.736 33,46%
 Emigracions internes 34.384 33.272 31.806 -1.466 -4,41%
 
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT i l'INE.