Informe de demografia
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis de l'àmbit:       

 Evolució de la població  2012  2014  2016  Variació 2014-2016
Absoluts 
 Homes 383.428 379.175 376.943 -2.232 -0,59%
 Dones 378.199 376.981 376.633 -348 -0,09%
 Població de 0-15 anys 131.849 132.146 132.236 90 0,07%
 Població de 16-64 anys 507.659 497.636 491.378 -6.258 -1,26%
 Població de 65 i més anys 122.119 126.374 129.962 3.588 2,84%
 Espanyols 598.559 605.847 611.674 5.827 0,96%
 Estrangers 163.068 150.309 141.902 -8.407 -5,59%
 Població resident a l'estranger 13.826 17.096 21.347 4.251 24,87%
 TOTAL 761.627 756.156 753.576 -2.580 -0,34%

 Estructura de la població  2012  2014  2016  Variació punts percentuals
2012-2014  2014-2016 
 Població de 0-15 anys 17,31% 17,48% 17,55% 0,16 0,07
 Població de 16-64 anys 66,65% 65,81% 65,21% -0,84 -0,61
 Població de 65 i més anys 16,03% 16,71% 17,25% 0,68 0,53
 Edat mitjana de la població 40,60 41,10 41,58 0,50 0,48
 Taxa de joventut 9,14 8,97 8,93 -0,18 -0,03
 Índex d'envelliment 92,62 95,63 98,28 3,01 2,65
 Índex de dependència global 50,03 51,95 53,36 1,92 1,41
 Índex de recanvi 106,93 108,46 111,27 1,54 2,80

 Nacionalitat (% total població)   2012  2014  2016  Variació punts percentuals
2012 - 2014  2014 - 2016 
 Total espanyols 78,59% 80,12% 81,17% 1,53 1,05
   Àfrica 7,60% 7,37% 7,01% -0,24 -0,36
   Amèrica 4,38% 3,76% 3,44% -0,62 -0,32
   Àsia 1,38% 1,36% 1,37% -0,02 0,01
   Europa 8,04% 7,38% 7,01% -0,66 -0,38
   Resta del món 0,01% 0,01% 0,01% 0,00 0,00
 Total estrangers 21,41% 19,88% 18,83% -1,53 -1,05

 Lloc de naixement (% total població)   2012  2014  2016  Variació punts percentuals
2012 - 2014  2014 - 2016 
 Mateix municipi. Mateixa província 31,14% 31,99% 32,56% 0,85 0,57
 Total província 51,35% 52,39% 53,07% 1,04 0,68
 Total Catalunya 63,88% 65,01% 65,70% 1,12 0,69
 Total nascuts a Espanya 77,83% 78,65% 79,01% 0,82 0,36
 Total nascuts a l'estranger 22,17% 21,35% 20,99% -0,82 -0,36

 Coneixement del català 1996  2001  2011  Variació 2001 - 2011
Absoluts 
 L'entén 503.580 526.685 695.159 168.474 31,99%
 El sap parlar 439.474 450.158 563.112 112.954 25,09%
 El sap llegir 416.030 442.784 590.276 147.492 33,31%
 El sap escriure 279.860 322.300 443.954 121.654 37,75%
 No l'entén 16.935 24.362 28.906 4.544 18,65%
 Total població de dos anys i més 520.515 551.047 730.360 179.313 32,54%

 Moviment natural   2011  2013  2015  Variació absoluts
2011 - 2013  2013 - 2015 
 Naixements 8.431 7.500 7.518 -931 18
 Defuncions 5.685 5.803 6.401 118 598
 Creixement natural 2.746 1.697 1.117 -1.049 -580

 Moviment migratori 2012  2014  2016  Variació 2014-2016
Absoluts 
 Immigracions internes 33.725 33.260 31.788 -1.472 -4,43%
 Immigracions exteriors 9.535 10.000 12.765 2.765 27,65%
 Emigracions internes 34.417 34.169 31.230 -2.939 -8,60%
 
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT i l'INE.