Centres de cotització
Índex d'especialització

Agullana (Tots els municipis de la província de Girona) codi INE: 17001
Període: 2019, trim. 04 
Informació relacionada
» Variació percentual
» Grandària mitjana
Tornar al menú
 Municipi/s:   Període:    
Codi CNAE Descripció Índex
A - Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 363,24
B - Indústries extractives 0,00
C - Indústries manufactureres 161,92
D - Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 0,00
E - Subministrament d'aigua; activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació 0,00
F - Construcció 149,74
G - Comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 40,27
H - Transport i emmagatzematge 130,75
I - Hostaleria 98,66
J - Informació i comunicacions 0,00
K - Activitats financeres i d'assegurances 0,00
L - Activitats immobiliàries 0,00
M - Activitats professionals, científiques i tècniques 0,00
N - Activitats administratives i serveis auxiliars 0,00
O - Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 552,25
P - Educació 195,19
Q - Activitats sanitàries i de serveis socials 0,00
R - Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 176,20
S - Altres serveis 92,35
  Font: Diputació de Girona. Elaboració pròpia