Centres de cotització
Índex d'especialització

Agullana (Tots els municipis de la província de Girona) codi INE: 17001
Període: 2019, trim. 02 
Informació relacionada
» Variació percentual
» Grandària mitjana
Tornar al menú
 Municipi/s:   Període:    
Codi CNAE Descripció Índex
A - Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 366,14
B - Indústries extractives 0,00
C - Indústries manufactureres 164,04
D - Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 0,00
E - Subministrament d'aigua; activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació 0,00
F - Construcció 148,85
G - Comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 37,78
H - Transport i emmagatzematge 256,30
I - Hostaleria 78,60
J - Informació i comunicacions 0,00
K - Activitats financeres i d'assegurances 0,00
L - Activitats immobiliàries 0,00
M - Activitats professionals, científiques i tècniques 0,00
N - Activitats administratives i serveis auxiliars 0,00
O - Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 614,89
P - Educació 0,00
Q - Activitats sanitàries i de serveis socials 0,00
R - Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 338,85
S - Altres serveis 91,30
  Font: Diputació de Girona. Elaboració pròpia