Característiques de la població
Població segons lloc de naixement i residència

Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Any: 2017
Informació relacionada
» Població segons nacionalitat i sexe
» Població estrangera per sexe i edat
» Població segons coneixement del català
» Població segons nivell d'instrucció
Tornar al menú
 Mun.:   Any:     Dades:     
Àmbit geogràfic Homes Dones Total
    Mateix municipi. Mateixa província 126.787 119.830 246.617
    Diferent municipi. Mateixa província 74.292 80.602 154.894
Total província 201.079 200.432 401.511
    Resta de Catalunya 47.650 47.861 95.511
Total Catalunya 248.729 248.293 497.022
    Altra comunitat autònoma 46.881 52.107 98.988
Total nascuts a Espanya 295.610 300.400 596.010
    Total nascuts a l'estranger 82.005 77.701 159.706
Total 377.615 378.101 755.716
  Font de les dades: INE. Padró continu