Característiques de la població
Població segons lloc de naixement i residència

Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Any: 2018
Tornar al menú
 Mun.:   Any:     Dades:     
Àmbit geogràfic Homes Dones Total
    Mateix municipi. Mateixa província 127.370 120.346 247.716
    Diferent municipi. Mateixa província 74.551 80.844 155.395
Total província 201.921 201.190 403.111
    Resta de Catalunya 47.906 48.113 96.019
Total Catalunya 249.827 249.303 499.130
    Altra comunitat autònoma 46.284 51.456 97.740
Total nascuts a Espanya 296.111 300.759 596.870
    Total nascuts a l'estranger 84.579 80.498 165.077
Total 380.690 381.257 761.947
  Font: INE. Padró continu