Característiques de la població
Població segons lloc de naixement i residència

Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Any: 2016
Informació relacionada
» Població segons nacionalitat i sexe
» Població estrangera per sexe i edat
» Població segons coneixement del català
» Població segons nivell d'instrucció
 Mun.:   Any:     Dades:     
Àmbit geogràfic Homes Dones Total
    Mateix municipi. Mateixa província 126.273 119.074 245.347
    Diferent municipi. Mateixa província 74.000 80.543 154.543
Total província 200.273 199.617 399.890
    Resta de Catalunya 47.499 47.724 95.223
Total Catalunya 247.772 247.341 495.113
    Altra comunitat autònoma 47.594 52.726 100.320
Total nascuts a Espanya 295.366 300.067 595.433
    Total nascuts a l'estranger 81.577 76.566 158.143
Total 376.943 376.633 753.576
  Font de les dades: INE. Padró continu