Característiques de la població
Població estrangera per sexe i edat

Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Any: 2017 INE. Padró continu
Informació relacionada
» Població segons lloc de naixement i residència
» Població segons nacionalitat i sexe
» Població segons coneixement del català
» Població segons nivell d'instrucció
Tornar al menú
 Municipi/s:   Any :    
 Agrupació:   Dades:               
Edat Homes Dones Total
De 0 a 4 anys 5.094 4.786 9.880
De 5 a 9 anys 4.306 3.987 8.293
De 10 a 14 anys 3.327 3.049 6.376
De 15 a 19 anys 4.008 3.393 7.401
De 20 a 24 anys 4.954 4.440 9.394
De 25 a 29 anys 5.854 6.701 12.555
De 30 a 34 anys 7.561 8.070 15.631
De 35 a 39 anys 9.274 8.074 17.348
De 40 a 44 anys 8.208 6.512 14.720
De 45 a 49 anys 6.297 5.097 11.394
De 50 a 54 anys 4.439 3.812 8.251
De 55 a 59 anys 3.110 2.872 5.982
De 60 a 64 anys 2.124 2.204 4.328
De 65 a 69 anys 1.664 1.825 3.489
De 70 a 74 anys 1.217 1.337 2.554
De 75 a 79 anys 835 880 1.715
De 80 a 84 anys 481 515 996
De 85 anys i més 251 332 583
TOTAL 73.004 67.886 140.890
  Font de les dades: INE. Padró continu