Pressupostos municipals
Ingressos

Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Any: 2019
Informació relacionada
» Despeses
» Deute viu
Tornar al menú
 Municipi/s de l'àmbit:   Any:     
Previsió inicial. Classificació econòmica Import (euros)
Impostos directes 412.077.713,99
Impostos indirectes 22.744.808,45
Taxes i altres ingressos 286.404.179,20
Transferències corrents 210.393.393,57
Ingressos patrimonials 14.091.154,61
Alienació d'inversions reals 16.529.127,49
Transferències de capital 28.349.382,64
Actius financers 355.981,00
Passius financers 38.183.671,69
Total ingressos 1.029.129.412,64
  Font: Ministerio de Economía y Hacienda