Pressupostos municipals
Ingressos

Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Any: 2018
Informaciˇ relacionada
» Despeses
» Deute viu
Tornar al menú
 Municipi/s de l'àmbit:   Any:     
Previsió inicial. Classificació econòmica Import (euros)
Impostos directes 428.613.899,49
Impostos indirectes 19.172.122,25
Taxes i altres ingressos 305.759.035,52
Transferències corrents 218.570.522,42
Ingressos patrimonials 15.062.005,34
Alienaciˇ d'inversions reals 11.923.592,20
Transferències de capital 34.141.587,73
Actius financers 252.081,00
Passius financers 45.648.909,14
Total ingressos 1.079.143.755,09
  Font: Ministerio de EconomÝa y Hacienda