Pressupostos municipals
Ingressos

Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Any: 2017
Informació relacionada
» Despeses
» Deute viu
Tornar al menú
 Municipi/s de l'àmbit:   Any:     
Previsió inicial. Classificació econòmica Import (euros)
Impostos directes 418.920.092,99
Impostos indirectes 17.975.152,39
Taxes i altres ingressos 295.924.325,81
Transferències corrents 210.925.009,70
Ingressos patrimonials 14.365.582,48
Alienació d'inversions reals 17.214.165,90
Transferències de capital 33.115.943,23
Actius financers 280.289,47
Passius financers 38.748.710,05
Total ingressos 1.047.469.272,02
  Font: Ministerio de Economía y Hacienda