Pressupostos municipals
Despeses

Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Any:2018
Informaciˇ relacionada
» Ingressos
» Deute viu
Tornar al menú
 Municipis de l'àmbit:   Any:     Classificació:     
Previssió inicial. Classificació economica Import (Euros)
Remuneracions del personal 323.941.241,99
Despeses de béns corrents i de serveis 437.344.033,58
Despeses financeres 6.838.027,08
Transferències corrents 68.653.569,12
Fons de Contingència i altres imprevistos 6.029.830,60
Inversions reals 171.399.005,42
Transferències de capital 4.848.253,18
Actius financers 236.281,00
Passius financers 58.835.664,21
Total Despeses 1.078.125.906,18
  Font: Ministerio de EconomÝa y Hacienda