Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Any:2017
Tornar al menú
 Municipis de l'àmbit:   Any:     Classificació:     
Previssió inicial. Classificació economica Import (Euros)
Remuneracions del personal 313.262.814,37
Despeses de béns corrents i de serveis 421.691.725,65
Despeses financeres 8.252.312,42
Transferències corrents 66.491.489,76
Fons de Contingència i altres imprevistos 5.218.151,70
Inversions reals 163.639.101,04
Transferències de capital 4.038.411,88
Actius financers 265.939,47
Passius financers 62.141.021,05
Total Despeses 1.045.000.967,34
  Font de les dades: