Servei per a la gestió informatitzada del Padró d'habitants

Assumpció per la Diputació de Girona de la gestió informatitzada del Padró d'habitants.

  • Centralització d'una base de dades amb la qual cosa permet fer les còpies de seguretat de manera periòdica i automatitzada.
  • Recepció i processament dels fitxers d'incidències (errors) provinents de l'INE.
  • Enviament de les variacions mensuals a l'INE.
  • En general, totes aquelles altres activitats de materialització dels intercanvis d'informació digital amb altres Administracions que derivin de la gestió del padró d'habitants.

Cost del servei
El servei és gratuït.

A qui s'adreça

Ens públics

Ajuntaments de les comarques gironines de fins a 20.000 habitants.

Accés al servei

 Els passos que cal seguir són:

  • Aprovar el CONVENI TIPUS pel Ple de l'ajuntament. (Majoria absoluta)
  • Enviar a la Diputació de Girona trasllat de l'acord d'aprovació del conveni tipus.
  • Un cop la Diputació de Girona hagi rebut l'acord d'aprovació del conveni tipus, us trametrà dos còpies del conveni per procedir a la seva signatura. (A partir d'aquest moment la Diputació podrà activar el servei que sol·liciten amb caràcter provisional, tenint en compte que, si no ens fan arribar els convenis signats, el servei es desactivarà en el termini de 2 mesos)
  • Remetre les dos còpies signades a la Diputació de Girona per a la signatura del President. (Quan les còpies estiguin signades per ambdues parts, s'activaran els serveis sol·licitats amb caràcter definitiu)

Terminis

Durada del servei: Indefinida

Normativa

Departament responsable

Noves Tecnologies

Documentació