Redacció d'informes sobre actuacions en carreteres

El Servei de Xarxa Viària redacta, a petició d’altres administracions, els informes sobre actuacions que afectin carreteres gestionades per la Diputació de Girona o el seu espai d’influència: urbanístics, d’activitats esportives, per a transport especial i sobre talls en les carreteres. 

A qui s'adreça

Ens públics

Accés al servei

Mitjançant una sol·licitud registrada destinada al Servei de Xarxa Viària Local

Normativa

Departament responsable

Xarxa Viària Local

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A