Gestió integral de multes i sancions

La Diputació de Girona, a través del seu organisme autònom Xaloc, ofereix un servei de gestió integral de multes i sancions per a Ajuntaments. 

Gestió d'expedients sancionadors en voluntària sense al·legacions i/o recursos de reposició:

 • Esbrinament de les dades dels infractors mitjançant consultes efectuades al Padró de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica i a la Direcció General de Trànsit, així com en altres registres i mitjans que es considerin oportuns. Impressió de les dades enregistrades per confeccionar els oportuns expedients sancionadors, a l'objecte d'ésser presentats a l'òrgan instructor per a la seva revisió i signatura, si s'escau
 • Notificació de la denúncia i sanció dels expedients esmentats, mitjançant mètodes àgils i eficaços, d'acord amb l'establert a la Llei 30/92 de 26 de novembre. Van a càrrec de l’adjudicatari totes les despeses derivades de les esmentades feines: impresos, mitjans informàtics, despeses de correspondència...
 • Elaboració d'edictes de notificació de totes aquelles sancions que no hagués estat possible comunicar als interessats. Van a càrrec de l'Ajuntament les despeses de la seva publicació en els butlletins oficials.
 • Atenció al públic en compliment de les normes establertes per la Llei 30/92 sobre règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i per la legislació en matèria de trànsit i seguretat vial.
 • Construcció i manteniment d'una base de dades d'infractors i denúncies i els seus corresponents expedients sancionadors.
 • Confecció dels informes estadístics sol·licitats pel servei municipal corresponent, de caràcter general o referits a qualsevol dels conceptes que figurin al butlletí de denúncia, que l’Ajuntament podrà extreure directament de l’aplicació informàtica.
 • En general, totes aquelles altres accions necessàries per a a correcta i eficaç estió dels expedients sancionadors en període voluntari. Va a càrrec de l'adjudicatari facilitar un fitxer d'intercanvi per a l'Ajuntament, segons les especificacions del departament d'informàtica d'aquest Ajuntament, de tots aquells expedients que han passat el període voluntari i no han estat pagats, per iniciar-ne el procediment executiu.

Gestió d'expedients sancionadors amb al·legacions i/o recursos de reposició

 • Elaboració de la proposta de resolució per a la seva revisió i signatura de l'instructor dels expedients sancionadors.
 • Elaboració de la resolució (Decret/Acord) d’imposició de sanció o arxiu i desestimació o estimació de la resolució i emissió del trasllat per a la notificació a l’interessat.
 • En els recursos de reposició (contra la resolució sancionadora i/o diligència de constrenyiment), elaboració de la resolució per a signatura de l’alcalde (estimat o confirmant) i emissió del trasllat per a la notificació a l’interessat.
 • En els recursos extraordinaris de revisió (contra la sanció ferma), elaboració de la resolució per a signatura de l’alcalde (no admetent a tràmit/estimat o confirmant) i emissió del trasllat per a la notificació a l’interessat.

A qui s'adreça

Ens públics

Més informació

Xaloc


Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
 • Utilitats
 • Imprimir Imprimir
 • Compartir Compartir
 • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A