Inspecció tributària

Per delegació de l’Estat o mitjançant acords de delegació o d’encàrrec de gestió amb els ajuntaments, Xaloc exerceix competències en matèria d’inspecció tributària d’IAE i ICIO, amb les funcions següents:

  • Comprovar la veracitat i la correcta aplicació de la normativa vigent en declaracions i autoliquidacions presentades pels obligats tributaris.
  • Practicar les liquidacions que es derivin dels resultats de comprovació i d’investigació.
  • Verificar el compliment dels requisits exigits per a la concessió de beneficis o incentius fiscals.
  • Informar els subjectes passiu i d’altres obligats tributaris del contingut i naturalesa de les actuacions inspectores iniciades, de llurs drets i obligacions, i de la normativa fiscal.

A qui s'adreça

Ens públics

Més informació

Xaloc


Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A