Gestió de tributs i altres ingressos de dret públic

Entre les diferents funcions que comprenen les actuacions de gestió destaquen:

  • Informar i assistir el contribuent
  • Determinar el deute tributari
  • Elaborar llistes cobratòries i/o padrons
  • Resoldre recursos interposats contra actes dictats en matèria de gestió de tributs i altres ingressos de dret públic.

A qui s'adreça

Ens públics

Municipis i contribuents.

Més informació

Xaloc