Gestió de tributs i altres ingressos de dret públic

Entre les diferents funcions que comprenen les actuacions de gestió destaquen:

  • Informar i assistir el contribuent
  • Determinar el deute tributari
  • Elaborar llistes cobratòries i/o padrons
  • Resoldre recursos interposats contra actes dictats en matèria de gestió de tributs i altres ingressos de dret públic.

A qui s'adreça

Ens públics
Municipis i contribuents.

Més informació

Xaloc


Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A