Pla de serveis d'assistència en matèria de conservació del patrimoni natural

L'article 36.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, estableix com a competències pròpies de la Diputació l'assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menor capacitat econòmica i de gestió.

Aquesta llei atorga als municipis la competència en protecció del medi ambient urbà (art. 25.2 b), àmbit on tenen lloc processos i actuacions amb repercussions ambientals i per a la salut pública pels quals han de vetllar els ajuntaments, com ara la proliferació de flora exòtica invasora i expansió cap el medi natural i l'aplicació de productes fitosanitaris en parcs, zones verdes i vies públiques.

Quant al sòl no urbanitzable, la demarcació de Girona compta amb nombrosos espais naturals protegits en relació amb els quals els ajuntaments estan sotmesos a allò que determina el Pla d'Espais d'Interès Natural (Decret 328/1992). Una bona part dels espais d'interès natural de la demarcació no compten amb la gestió directa de la Generalitat o d'un òrgan de gestió específic i estan ubicats en petits municipis amb pocs recursos econòmics i tècnics per dur a terme accions de conservació, millora, promoció  del patrimoni natural i de regulació de l'ús públic que determina el PEIN.

Per consolidar els serveis que presta el Servei de Medi Ambient en relació amb la conservació del patrimoni natural de les comarques gironines es va aprovar el Pla de Serveis en Matèria de Conservació del Patrimoni Natural, que ofereix 3 serveis als ajuntaments de manera gratuïta, però amb uns condicionants que s'especifiquen en la fitxa corresponent per a cada línia de subvenció.

Els serveis que s'ofereixen als ajuntaments són els següents:

Línia 1. Coordinació de sessions formatives en matèria de control de flora i fauna

  • Sessions formatives per al control i/o eradicació de flora i fauna exòtica invasora per a tècnics i personal de brigades d'ajuntaments i de consorcis gestors d'espais d'interès natural.
  • Sessions formatives per a usos alternatius a l'aplicació de fitosanitaris en l'àmbit municipal.

Línia 2. Redacció de memòries valorades i/o projectes executius per ajuntaments, adreçades a:

  • L'eliminació i/o gestió de flora exòtica invasora a nivell municipal.
  • La redacció de plans del verd urbà orientats a la substitució de la vegetació ornamental invasora cultivada en carrers i zones verdes urbanes, per espècies ornamentals no problemàtiques, i preferiblement per espècies autòctones.
  • La conservació d'elements prioritaris del patrimoni natural municipal (tàxons, hàbitats, serveis ecosistèmics) dins espais compresos en el PEIN i/o Xarxa Natura 2000, o bé dins d'altres espais amb Hàbitats d'Interès Comunitari Prioritari.
  • La regulació de l'ús públic dins espais compresos en el PEIN i/o Xarxa Natura 2000, o bé dins d'altres espais amb Hàbitats d'Interès Comunitari Prioritari.

Línia 3. Direcció facultativa en l'execució de treballs de millora del patrimoni natural per ajuntaments, adreçades a:

  • L'eliminació i/o gestió de flora exòtica invasora a nivell municipal.
  • La conservació d'elements prioritaris del patrimoni natural municipal (tàxons, hàbitats, serveis ecosistèmics) dins espais compresos en el PEIN i/o Xarxa Natura 2000, o bé dins d'altres espais amb Hàbitats d'Interès Comunitari Prioritari.
  • Regulació de l'ús públic dins espais compresos en el PEIN i/o Xarxa Natura 2000, o bé dins d'altres espais amb Hàbitats d'Interès Comunitari Prioritari.

A qui s'adreça

Ens públics

Podran sol·licitar els serveis de la línia 1 tots els ajuntaments i consorcis de protecció d'espais d'interès natural de la província de Girona que compleixin les consideracions establertes per a cada servei.

Podran sol·licitar els serveis de les línies 2 i 3 els ajuntaments de la província de Girona de menys de 20.000 habitants que compleixin les consideracions establertes per a cada servei.

Accés al servei

Els ens locals que reuneixin els requisits per poder sol·licitar algun dels serveis ho hauran de fer mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat). La sol·licitud s'haurà de signar electrònicament mitjançant la signatura electrònica de qualsevol dels certificats admesos per la plataforma PSIS del Consorci AOC.

Terminis

Aquest Pla de Serveis té una vigència indefinida i els serveis es poden sol·licitar durant tot l'any.

Normativa

Departament responsable

Medi Ambient

Documentació