Pla de Serveis d'Assistència als Ajuntaments per a la Transició Energètica i l'Acció Climàtica de la Diputació de Girona

La Diputació de Girona és coordinadora territorial del Pacte d'alcaldes; una iniciativa promoguda per la Comissió Europea a la qual s'han adherit més de 200 municipis de la demarcació de Girona.

 

El Servei de Medi Ambient portarà a terme l'assistència tècnica en treballs qualificats, així com la publicació en format obert de dades energètiques que els ens locals del territori de Girona encomanin al Servei de Medi Ambient en matèria de transició energètica i acció climàtica.

 

El Pla de Serveis s'estructura de la manera següent:

 

1.1. Assistència tècnica necessària per millorar l'eficiència energètica de l'enllumenat públic exterior, mitjançant un contracte amb empreses de serveis energètics (ESE) o altres fórmules de finançament.

1.2. Assistència tècnica necessària per millorar l'eficiència energètica d'edificis públics, mitjançant un contracte amb ESE o altres fórmules de finançament.

1.3. Assistència tècnica necessària per instal·lar calderes o xarxes de calor que funcionin amb biomassa forestal o combinades amb altres fonts d'energia renovable, i per efectuar altres instal·lacions per aconseguir l'eficiència energètica d'edificis, mitjançant contractes amb ESE o altres fórmules de finançament.

1.4. Assessorament jurídic i tècnic en el procés de millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic i d'edificis públics mitjançant contractes amb ESE o altres fórmules de finançament.

1.5. Publicació en format obert de dades de consum energètic municipal (open data).

1.6. Seguiment del contracte amb empreses de serveis energètics (ESE) o bé microempreses de serveis energètics (MESE).

1.7. Redacció de plans d'acció per a l'energia i el clima (PAESC).

1.8. Redacció de memòries tècniques o altres documents similars per impulsar comunitats energètiques intel·ligents (Smart Energy Communities) en l'àmbit local.

1.9. Assistència tècnica necessària per millorar la recollida selectiva municipal.

A qui s'adreça

Ens públics

Poden sol·licitar aquesta assistència tècnica els ens locals de les comarques de Girona que s'hagin adherit al Pacte d'alcaldes i que tinguin el PAES o PAESC aprovat. Els municipis que sol·licitin el servei 1.7 (redacció de plans d'acció per a l'energia i el clima) han de tenir una població inferior als 20.000 habitants i caldrà que s'hagin adherit al nou Pacte d'alcaldes prèviament a la sol·licitud del Pla de Serveis.

 

En la resta de casos, l'assistència tècnica que sol·licitin ha d'estar vinculada a les accions definides al PAES o PAESC aprovat o a informes de seguiment posteriors, aprovats pel ple o per decret de l'alcaldia a ratificar pel ple.

Accés al servei

Els ens locals beneficiaris que reuneixin els requisits esmentats en l'apartat 3 d'aquest Pla han de sol·licitar el servei per mitjà de l'EACAT, i cal que especifiquin l'assistència tècnica que demanen.

 

En cas que se sol·liciti assistència tècnica per a un edifici, caldrà indicar el nom de l'edifici a la sol·licitud. La sol·licitud l'ha de fer l'alcalde/essa o el secretari/ària de l'ens local.

Terminis

Obert.

El servei finalitzarà un cop la Diputació de Girona hagi realitzat l'assistència i, en els casos que sigui oportú, després que s'hagi comprovat que l'ajuntament ha fet la inversió. Una vegada finalitzat, el Servei de Medi Ambient emetrà un informe de finalització i el trametrà a l'ajuntament.

Normativa

L'article 36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, estableix que són competències pròpies de la Diputació, entre d'altres, l'assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis.

 

Així mateix, el Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona té com una de les seves finalitats i competències assessorar els municipis i oferir-los assistència general i especialitzada, tècnica i de prestació de serveis, en els àmbits propis de l'Administració local.

 

El Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona subvenciona als municipis, a través de la campanya de subvencions «Del pla a l'acció», el servei de comptabilitat i gestió de subministres energètics municipals i/o l'adquisició de programes informàtics per a la comptabilitat i gestió de dades energètiques en municipis. Els municipis tenen l'obligació de facilitar l'accés a les dades del seu consum energètic en formats oberts, d'acord amb la normativa següent:

 

  • Article 5 de la Llei 37/2007, sobre reutilització de la informació del sector públic, que indica que les administracions públiques, sempre que sigui possible i adequat, han de posar la informació a disposició de la societat en formats oberts.
  • Article 16.1 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que remarca que els ens públics «han de facilitar a les persones l'accés a la informació pública en format reutilitzable, per tal de millorar la transparència, generar valor a la societat i promoure la interoperabilitat entre les administracions».
  • De les dades que directament o indirectament tenen relació amb el medi ambient i amb les polítiques mediambientals dels poders públics, se n'ha de fer difusió en compliment de la Llei 27/2006, que regula els drets d'accés a la informació en matèria de medi ambient.

Departament responsable

Medi Ambient

Documentació