Butlletins informatius

Aquest apartat inclou els butlletins informatius que, des del Servei d'Assistència, es van emetent periòdicament amb l'objectiu de donar a conèixer les darreres novetats i notícies del Servei, així com altres qüestions rellevants en matèria de control intern que poden ser d'interès per a les entitats locals.

A qui s'adreça

Ens públics

Departament responsable

Intervenció