Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya - PUOSC 2008-2012 (Programa de la Diputació de Girona)

Descripció

Programa general

El PUOSC és un programa de cooperació econòmica de la Generalitat de Catalunya pel finançament de la realització de les obres i serveis de competència municipal.

El programa específic del Pla Únic d'Obres i Serveis és una línia de subvencions de la Diputació de Girona que destina els seus fons a inversió en edificis municipals, cementiris i camins.

 

PUOSC 2008-2012

Decret 101/2008, d'aprovació de les bases d'execució del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2008-2012 (PDF)

Bases específiques 2008-2012 (PDF)
Subvencions any 2008
Subvencions any 2009
Subvencions any 2010
Subvencions any 2011
Subvencions any 2012

Destinatari

Ens públics

Normativa d’aplicació general
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.