Subvencions per als ajuntaments per a l'adquisició d'habitatges destinats a polítiques socials (2018)

Descripció

Subvencions del departament d'Habitatge de l'Àrea de Cooperació Local de la Diputació de Girona, destinades als ajuntaments (inclosos els seus organismes autònoms i les societats de capital íntegrament municipal) de l'àmbit territorial de la Diputació de Girona, per a la realització d'inversions en l'adquisició d'habitatges destinats a polítiques socials.

Destinatari

Ens públics

Els municipis (ajuntaments, els seus organismes autònoms i les societats mercantils de capital íntegrament municipal) inclosos en l'àmbit territorial de la Diputació de Girona que compleixin els requisits i les condicions generals establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en la normativa que la desenvolupa.

Normativa d’aplicació general
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

A la sol·licitud caldrà adjuntar-hi:

  1. Certificat en què consti la identificació de cada habitatge, la seva superfície, el preu, les condicions de la transmissió i l'estat de tramitació de l'expedient d'adquisició.
  2. Informe tècnic sobre les característiques i l'estat de conservació de cada habitatge.

Per tal de justificar les subvencions concedides caldrà presentar:

  • Compte justificatiu, segons el model normalitzat de la Diputació.
  • Documentació justificativa de l'adquisició efectiva de l'habitatge subvencionat.
  • Inscripció registral de l'afectació a les finalitats de polítiques socials d'habitatge.
  • Acreditació del compliment de l'obligació de difusió i publicitat.

 

Accés a la presentació telemàtica

 

 
Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Bases
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Habitatge
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2018
Format
PDF

Data de la última modificació
10/01/2019

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Bases
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Habitatge
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2018
Format
PDF

Data de la última modificació
02/11/2018

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Sol·licituds
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Habitatge
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2018
Format
PDF

Data de la última modificació
02/11/2018

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Convocatòria
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Habitatge
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2018
Format
PDF

Data de la última modificació
02/11/2018

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Convocatòria
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Habitatge
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2018
Format
PDF

Data de la última modificació
05/11/2018

Formats disponibles:

Convocatòria tancada

TERMINIS

Obertura de convocatòria
06/11/2018
Tancament de convocatòria
30/11/2018
Termini de justificació
30/04/2019

INFORMACIÓ EN LÍNIA

Departament d'Habitatge
habitatge@ddgi.cat

Contacte

Centre gestor

Habitatge

ENLLAÇOS D'INTERÉS