Novetats en matèria de control intern a les entitats locals

Aquest apartat inclou les novetats en matèria de control intern que deriven de l’aprovació i posterior aplicació del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local.

L’objectiu és informar al personal de les entitats locals sobre les notícies derivades de l’aplicació de l’esmentat RD 424/2017.

A qui s'adreça

Ens públics

Departament responsable

Intervenció