Afegir el fons digitalitzat de biblioteques, entitats, institucions i empreses de les comarques gironines que ho sol·licitin en el repositori cooperatiu de la Diputació (Regira) per permetre'n la consulta en accés obert.

El repositori cooperatiu de la Diputació de Girona permet consultar en accés obert les col·leccions digitalitzades de biblioteques, entitats, institucions i empreses de les comarques gironines que s'hi adhereixen.

A més de facilitar la consulta del patrimoni local gironí, n'augmenta la visibilitat i facilita els instruments per preservar-lo.

Objectius del repositori:

  • Facilitar la visibilitat i consulta dels materials
  • Preservar el fons patrimonial de les biblioteques públiques gironines
  • Impulsar la digitalització del fons documental local gironí
  • Millorar-ne la cerca i la recuperació
  • Facilitar la cerca de text complet dels documents digitalitzats
  • Permetre l'accés sense restriccions a materials que per la seva naturalesa són d'accés restringit
  • Integrar materials relacionats que en format analògic es troben en localitzacions separades

A qui s'adreça

Ens públics, Ciutadans, Entitats, empreses

Accés al servei

La sol·licitud s'ha de presentar de manera individualitzada i es podrà formalitzar en qualsevol període de l'any, mitjançant el model normalitzat que estarà disponible a l'apartat de «Documentació» i en les modalitats següents:

Presentació convencional. Cal presentar la sol·licitud al Registre General de la Diputació de Girona (pujada de Sant Martí, 5 , 17004 Girona). També es pot presentar per qualsevol dels mitjans que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Presentació telemàtica. Al model normalitzat hi ha de constar la signatura electrònica amb un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya. Un cop signat electrònicament, cal presentar-lo mitjançant la plataforma EACAT (per a ajuntaments i consells comarcals) o la plataforma e-Tram (per a la resta d'entitats). La plataforma e-Tram és accessible des de www.ddgi.cat, a l'apartat «Tràmits en línia».

El material a afegir i difondre a través del repositori ha de respectar la Llei de propietat intel·lectual. Correspon al sol·licitant fer-se càrrec de les gestions oportunes per complir amb la llei (disposar dels drets de reproducció i comunicació pública).

Departament responsable

Biblioteques

Documentació