Consultes i incidències relacionades amb l'exercici del control intern

L'objecte d'aquest servei és la resolució de consultes en matèria comptable i de control intern formulades per l'òrgan interventor de l'entitat local. Les consultes han de versar sobre qüestions de caràcter general en relació a la normativa reguladora de l'exercici del control intern del sector públic local i no tindran caràcter vinculant. En cap cas s'informarà sobre qüestions concretes vinculades a la tramitació dels expedients.

Les respostes s'inclouran en una base de dades de consultes del servei, amb l'objectiu d'analitzar-les i elaborar un apartat de FAQ's disponible per a totes les entitats locals.

A qui s'adreça

Ens públics

Entitats locals de la demarcació de Girona adherides al servei.

Accés al servei

La realització de consultes relacionades amb el control intern, o la comunicació d'incidències derivades de l'entorn electrònic de control intern, s'hauran de fer a través del Portal de Suport control intern (Jira).

Per accedir a aquest Portal de Suport control intern (Jira), s'hauran de seguir els següents passos:

 1. Si s'han enviat peticions prèviament:
  • Anar al Portal de Suport control intern (Jira) i introduir el vostre correu electrònic.
  • En cas de no recordar la contrasenya, prémer "Olvidaste tu contraseña?".
  • A continuació, rebreu un correu electrònic a través del qual es podrà modificar la contrasenya i accedir a la plataforma.

    

 2. Si és la primera vegada que s'envia una petició:
  • Anar al Portal de Suport control intern (Jira) i introduir el vostre correu electrònic.
  • Prémer "Inscríbete".
  • A continuació, rebreu un correu electrònic a través del qual podreu completar el registre i accedir a la plataforma.

 

Un cop dins la plataforma, caldrà identificar:

 • Tipus d'ens (ajuntament, consell comarcal...).
 • Comarca i nom de l'entitat local.
 • Servei al qual fa referència la consulta.
 • Assumpte de la consulta.
 • Text descriptiu (definició de la consulta i/o incidència).
 • Documentació suport adjuntada a la consulta i/o incidència, si s'escau.

 

Règim econòmic aplicable

Aquest servei es finança amb recursos propis de la Diputació de Girona i és gratuït per a les entitats locals que en siguin beneficiàries.

Més informació

Per a qualsevol dubte o aclariment contacteu amb:

suportcontrol@ddgi.cat

Portal de Suport control intern (Jira)

Departament responsable

Intervenció