Consultes relacionades amb l'exercici del control intern a les entitats locals

L'objecte del servei de consultes del Servei d'Assistència en l'Exercici del Control Intern a les Entitats Locals de la Diputació de Girona és la resolució de consultes en matèria comptable i de control intern formulades per l'òrgan interventor de l'entitat local. Les consultes han de versar sobre qüestions de caràcter general en relació amb la normativa reguladora de l'exercici del control intern del sector públic local i no tenen caràcter vinculant. No s'informarà sobre qüestions concretes vinculades a la tramitació dels expedients.

A qui s'adreça

Ens públics

Als interventors i secretaris interventors de les entitats locals.

Accés al servei

Per a la realització d'una consulta relacionada amb el control intern, o per a la comunicació d'una incidència i/o consulta derivada de l'entorn electrònic de control intern, s'hauran de seguir els passos següents:

 

 1. Si s'han enviat peticions prèviament:
  • Anar al següent ENLLAÇ i introduir el vostre correu electrònic.
  • En cas de no recordar la contrasenya, prémer “Olvidaste tu contraseña?”.
  • A continuació, rebreu un correu electrònic a través del qual es podrà modificar la contrasenya i accedir a la plataforma.
 2.  

 3. Si és la primera vegada que s'envia una petició:
  • Anar al següent ENLLAÇ i introduir el vostre correu electrònic.
  • Prémer “Inscríbete”.
  • A continuació, rebreu un correu electrònic a través del qual podreu completar el registre i accedir a la plataforma.

 

Un cop dins la plataforma, caldrà identificar:

 

 • Servei al qual fa referència la consulta, si s'escau;
 • Assumpte de la consulta;
 • Text descriptiu (definició de la consulta i/o incidència);
 • Documentació suport adjuntada a la consulta i/o incidència, si s'escau.

 

Únicament s'atendran les consultes realitzades per part dels interventors/es i secretaris/àries interventors/es, així com altre personal designat per aquests que realitzi tasques de control intern i comptabilitat, de les entitats adherides al Servei d'Assistència en l'Exercici del Control Intern a les Entitats Locals de la Diputació de Girona.

 

La resposta serà enviada al correu electrònic des del qual s'hagi realitzat la petició i s'inclourà a la base de dades de consultes del servei

Departament responsable

Intervenció