Normativa relacionada amb l'exercici del control intern a les entitats locals

A continuació trobareu la normativa vigent relacionada amb l’exercici del control intern.

 

Disposicions generals:

  Normativa supletòria d’interès:

  Normes d’auditoria del sector públic i normes tècniques:

A qui s'adreça

Ens públics

Departament responsable

Intervenció