Subvencions per al finançament de les activitats i projectes culturals de les Oficines Joves, capitals de comarca i municipis de més de 30.000 habitants de les comarques gironines (2018)

Subvencions en règim de concurrència competitiva destinades al finançament de les activitats i projectes culturals de les Oficines Joves, capitals de comarca i municipis de més de 30.000 habitants de les comarques de Girona, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 23 de gener de 2018, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) núm. 21 de 30 de gener de 2018.

A qui s'adreça

Ens públics

Consells comarcals inclosos en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona, que disposin d’una Oficina Jove, així com les capitals de comarca i els municipis amb més de 30.000 habitants de la demarcació de Girona.

 

Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els sol·licitants han de complir els requisits i les condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Terminis

Convocatòria tancada
Obertura de convocatòria : 13/02/2018
Tancament de convocatòria : 12/03/2018

El termini per justificar les accions subvencionades serà de 15 dies hàbils, a comptar del dia següent al de l’acabament del termini d’execució establert a la base 3.3.

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds s’han de formular mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona, acompanyat de la documentació que preveu l’article 6 de les bases reguladores.

 

La presentació de les sol·licituds, que han d’estar signades electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, s’ha de fer per mitjà de l’EACAT.

Normativa d'aplicació general

Departament responsable

Cooperació Cultural

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia Accés a les meves notificacions electròniques
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A