Programa D: «Neda a l'escola» (2017-2018)

Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions del Servei d’Esports de la Diputació de Girona per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, d’acord amb els programes definits a l’annex.

Els programes de subvencions esmentats tenen les finalitats següents:

Programa D. Programa “Neda a l’escola”, d’adquisició i/o desenvolupament de les habilitats motrius bàsiques en el medi aquàtic.

A qui s'adreça

Ens públics, Entitats

Programa D: Els ajuntaments, els centres educatius públics i els privats concertats o les seves associacions escolars de les comarques gironines que imparteixin educació infantil i/o primària.

Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les persones sol·licitants han de complir els requisits i les condicions generals establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Terminis

Convocatòria tancada
Obertura de convocatòria : 21/02/2018
Tancament de convocatòria : 06/04/2018
Termini de justificació : 03/08/2018

Els terminis per justificar les accions subvencionades per a cada programa seran els següents:

Programa D. Programa “Neda a l’escola” - 3 d'agost de l'any de la convocatòria

 

L’import de la despesa subvencionable que s’ha de justificar serà el que es determini com a tal en l’acord d’atorgament de la subvenció.
Els beneficiaris presentaran la justificació mitjançant el model de compte justificatiu normalitzat que permeti valorar el grau d’execució de l’actuació subvencionada.

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds s’han de formular mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona, acompanyat de la documentació que preveu l’article 5 de les bases reguladores. El document de sol·licitud i el de declaració responsable han d’estar signats electrònicament mitjançant el mateix certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.

Accés a la presentació telemàtica

 

 

Normativa d'aplicació general

Departament responsable

Servei d'Esports

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A