Millora de la competitivitat territorial

Servei d'assessorament tècnic en l'àmbit de la promoció econòmica i el desenvolupament local per a la millora de la competitivitat territorial dels municipis gironins.

El servei ofereix fins a un màxim de 25 hores (excepcionalment 40 hores) d'assistència tècnica als ajuntaments de la demarcació de Girona que no formin part de la XSLPE i que no disposin de personal tècnic específic en matèria de promoció econòmica i desenvolupament local.

S'elabora d'una diagnosi que recull les potencialitats del municipi i es determina de forma conjunta quina és la millor actuació per dinamitzar econòmicament el municipi.

 

Cost del servei

El servei és gratuït.

 

A qui s'adreça

Ens públics

Els municipis de la demarcació de Girona que no estiguin adherits a la XSLPE de la Diputació de Girona (sigui de forma individual, agrupada amb d'altres o bé com a part d'una entitat de la xarxa), i que no disposin de personal tècnic de promoció econòmica.

Accés al servei

La petició del servei es formalitzarà amb la presentació telemàtica mitjançant EACAT de la sol·licitud per part de l'ajuntament interessat, disponible a l'apartat documentació. Caldrà acompanyar-la del certificat de l'acord de l'òrgan de govern competent aprovatori de la sol·licitud de prestació del servei (decret d'alcaldia, acord de Junta de Govern o acord de Ple).

Les sol·licituds s'atendran per rigorós ordre d'entrada al registre General de la Diputació de Girona.

Normativa

Departament responsable

Promoció i Desenvolupament Econòmic Local

Documentació