Pla de Serveis d'Assistència en l'Exercici del Control Intern a les Entitats Locals

L'article 36.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, atribueix a les Diputacions la competència d'assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menor capacitat econòmica i de gestió.

 

El Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local, té per objecte el desenvolupament del reglament previst a l'article 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la seva finalitat és la regulació dels procediments, la metodologia d'aplicació i els criteris d'actuació en l'àmbit del control intern de les entitats locals.

 

Entenent que l'aplicació de les previsions contingudes en el RD 424/2017 esdevé un àmbit complex, la Diputació de Girona ofereix als ens locals de la demarcació, especialment als de menor població i menys capacitat econòmica i de gestió, un pla d'assistència en l'exercici del control intern a les entitats locals de la demarcació.

 

Els serveis que poden sol·licitar les entitats locals són els següents:

 

1. Assistència en la definició i implantació del model de control intern de l'entitat local

 

2. Assistència en l'exercici del control intern

  • 2.1. Subministrament d'una eina de gestió electrònica per a l'exercici del control intern, i assistència en l'ús i manteniment del programari
  • 2.2. Assistència en la intervenció de la comprovació material de la inversió

3. Consultes, alertes i formació

  • 3.1. Consultes i alertes en relació a l'exercici del control intern
  • 3.2. Formació en matèria de control intern

A qui s'adreça

Ens públics

A les entitats locals de la demarcació de Girona que compleixin les condicions establertes per a cada servei.

Accés al servei

Els secretaris-interventors o interventors interessats en els serveis indicats hauran de sol·licitar-ho, a través de l’alcalde-president, mitjançant el model normalitzat disponible a la pàgina web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat) i presentar-lo mitjançant la plataforma EACAT.

Terminis

Aquest Pla de Serveis té una vigència indefinida.

Normativa

Més informació

suportcontrol@ddgi.cat

Departament responsable

Intervenció