Adhesió al Servei d'Assistència en l'Exercici del Control Intern a les Entitats Locals

Els secretaris/es-interventors/es o interventors/es interessats en els serveis inclosos en el Pla de serveis de la Diputació de Girona d'Assistència en l'Exercici del Control Intern a les Entitats Locals hauran de sol·licitar el servei, a través de l'alcalde-president de l'entitat local, mitjançant el formulari de sol·licitud normalitzat disponible en aquesta pàgina web de la Diputació de Girona, i presentar-lo mitjançant la plataforma EACAT, juntament amb un certificat de la resolució d'alcaldia o presidència en la qual s'aprova l'adhesió al Servei d'assistència en l'exercici del control intern a les entitats locals (en endavant, Servei d'assistència).

Les entitats dependents, com ara organismes autònoms o consorcis, no hauran de presentar sol·licitud expressa pels serveis, sinó que l'entitat local de la qual depenen haurà d'informar les dades corresponents a aquestes entitats en el formulari de sol·licitud del servei normalitzat. En aquests casos els seran d'aplicació els mateixos requisits i beneficis que l'entitat matriu.

Una vegada registrada la sol·licitud del servei, el Servei d'assistència l'analitzarà i la Presidència de la Diputació emetrà resolució motivada acceptant l'adhesió al Servei amb l'abast dels treballs a realitzar, que posteriorment serà comunicada a l'entitat local. En cas que tècnicament no fos possible o bé que l'entitat local no compleixi els requisits establerts en aquest Pla, la Presidència de la Diputació emetrà resolució motivada denegant l'assistència sol·licitada.

A qui s'adreça

Ens públics

Entitats locals de la demarcació de Girona que compleixin les condicions establertes per a cada servei.

Accés al servei

Els secretaris/es-interventors/es o interventors/es interessats en els serveis inclosos en el Pla hauran de sol·licitar el servei, a través de l'alcalde-president de l'entitat local, mitjançant el formulari de sol·licitud normalitzat i presentar-lo mitjançant la plataforma EACAT.

Règim econòmic aplicable

Els serveis inclosos dins d'aquest Pla de servei es financen amb recursos propis de la Diputació de Girona i són gratuïts per a les entitats locals que en siguin beneficiàries, amb l'excepció dels costos derivats de la possible integració de l'eina de gestió electrònica per a l'exercici del control intern subministrada pel Servei d'assistència amb el gestor d'administració electrònica de les entitats locals, que seran a càrrec de l'entitat local.

Terminis

El Pla de serveis té una vigència indefinida, mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.

Més informació

Per a qualsevol dubte o aclariment contacteu amb:
suportcontrol@ddgi.cat

Departament responsable

Intervenció