Tercera convocatòria per a l'atorgament de subvencions a les explotacions ramaderes de boví de les comarques gironines per genotipar la cabanya de Girona, 2018

Són les terceres subvencions de SEMEGA a les explotacions ramaderes gironines per poder portar a terme un programa de genòmica del bestiar boví per genotipar la cabanya de Girona.

A qui s'adreça

empreses

Poden ser sol·licitants de les subvencions les Explotacions Ramaderes que compleixin els següents requisits:

 

a) Que es tracti d’una explotació ramadera establerta a les comarques gironines.

b) Tenir els animals inscrits al Llibre Geneaològic.

c) Que les vaques, subjecte de la subvenció, estiguin per sobre els 2.000 de l’Índex de pedigrí d’ICO - índex compost.

d) Que les vaques no disposin de proves de genòmica realitzades en altres programes i que no hagin gaudit d’aquesta subvenció en la convocatòria anterior.

e) Que les vaques subjectes de la subvenció tinguin menys de 13 mesos de vida.

 

No podran ser beneficiaris d’aquesta subvenció les empreses afectades per les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions ( endavant LGS).

Terminis

Convocatòria tancada
Obertura de convocatòria : 01/03/2018
Tancament de convocatòria : 30/04/2018
Termini de justificació : 30/11/2018

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds s’han de presentar en el termini establert en la convocatòria, i han d’estar signades per la persona interessada o pel representant legal de l’entitat.

 

Les sol·licituds s’han de presentar telemàticament a través de la Instància genèrica present a la plataforma E-TRAM de Semega.

 

Es presentarà una sola sol·licitud per Explotació, on es farà constar el nombre de vaques objecte de realització de la prova.

 

Al formulari de la sol·licitud caldrà adjuntar-hi:

 

• Fotocòpia del D.N.I. de la persona sol·licitant o de l’Administrador de l’Empresa Agrària.

• Index de pedigree ICO dels animals sol·licitats.

• Certificació d’inscripció dels aninals al llibre genealògic

 

L’esmena de defectes en la sol·licitud s’ha de realitzar, després del requeriment i amb l’advertència de desistiment, en el termini màxim de deu dies des de la notificació. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat cap defecte o s’ha aportat, s’entén que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud. Aleshores es dictarà la resolució prèvia, d’acord amb els termes previstos a la legislació de procediment administratiu, i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.

Normativa d'aplicació general

Més informació

Web de SEMEGA: www.semega.cat

Adreça: Finca Camps i Armet, s/n,  17121 Monells

Departament responsable

SEMEGA, Serveis de Millora i Expansió Ramadera i Genètica Aplicada

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia Accés a les meves notificacions electròniques
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A