Consulta i reproducció de documents originals

Facilitar als ciutadans, als investigadors i a la mateixa Administració l’accés a la documentació per a la recerca d’antecedents o informació necessària per a la gestió dels seus assumptes, la recerca científica, la presa de decisions, etc.

 

Règim econòmic aplicable

Servei gratuït, llevat d'algunes reproduccions que poden estar subjectes a les ordenances fiscals vigents de la Diputació de Girona.

A qui s'adreça

Ens públics, Ciutadans, Entitats, empreses

Qualsevol persona física o jurídica, pública o privada pot consultar l’Arxiu General de la Diputació. Les úniques possibles restriccions són les establertes per la legislació vigent: protecció de dades, dret a l’honor i la intimitat, secret comercial i industrial, secrets oficials, dades sanitàries, etc.

Accés al servei

Les persones interessades poden contactar amb la Diputació de manera presencial, per telèfon o per correu electrònic.

Arxiu Administratiu
Pujada de Sant Martí, núm.  4-5
17004 Girona
Tel. 972 185 123
arxiu@ddgi.cat
Horari: de dilluns a divendres, de  8 a 15 h

Arxiu Històric de la Diputació
Pl. de Sant Josep, núm. 1
17004 Girona
972 483 933
arxiu@ddgi.cat
Horari: de dilluns a divendres, de  9 a 15 h
Horari d’hivern: De l’1 de setembre al 30 de juny, de 9 a 17.45 h

O bé, mitjançant la pàgina web del Servei d’Arxius i Gestió de Documents de la Diputació de Girona: www.arxiudiputaciogirona.cat/contacte

TerminisTot l'any. 

Normativa

 • Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents
 • Llei 20/2015, de 29 de juliol, d'arxius i gestió de documents, de modificació de la Llei 10/2001 d'arxius i documents de Catalunya
 • Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
 • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern 
 • Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català
 • Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol
 • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
 • Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público

Departament responsable

Servei d'Arxius i Gestió de Documents

Informació en línia

www.arxiudiputaciogirona.cat/consulta-de-fons


Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
 • Utilitats
 • Imprimir Imprimir
 • Compartir Compartir
 • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A