Cercador BOP Històric (1834 - 2017)

Facilitar als ciutadans, als ajuntaments i als investigadors l’accés al continguts del Butlletí Oficial de la Província a partir de cerques per text lliure, any, núm. de butlletí, dates, etc. Cerca sobre el conjunt dels textos, indexats mitjançant OCR.


A qui s'adreça

Ens públics, Ciutadans

Accés al servei

Lliure accés. S’hi pot accedir de forma presencial:

 

Arxiu Administratiu

Pujada de Sant Martí, núm.  4-5

17004 Girona

Tel. 972 185 123

arxiu@ddgi.cat

Horari: de dilluns a divendres, de  8 a 15 h

 

Arxiu Històric de la Diputació

Pl. de Sant Josep, núm. 1

17004 Girona

972 483 933

arxiu@ddgi.cat

Horari: de dilluns a divendres, de  9 a 15 h

Horari d’hivern: De l’1 de setembre al 30 de juny, de 9 a 17.45 h

 

O bé, mitjançant la pàgina web del Servei d’Arxius i Gestió de Documents de la Diputació de Girona: www.arxiudiputaciogirona.cat/bop-historic

TerminisTot l’any. Consulta presencial: dies laborables. Consulta per Internet : les 24 hores.

Normativa

 • Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents
 • Llei 20/2015, de 29 de juliol, d'arxius i gestió de document, de modificació de la Llei 10/2001 d'arxius i documents de Catalunya
 • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
 • Llei 19/2013, del 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
 • Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
 • Llei 16/1985, del 25 de juny, del patrimoni històric espanyol
 • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
 • Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público

Departament responsable

Servei d'Arxius i Gestió de Documents

Informació en línia

www.arxiudiputaciogirona.cat/bop-historic


Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
 • Utilitats
 • Imprimir Imprimir
 • Compartir Compartir
 • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A