Subvencions als consells comarcals, per al finançament de les activitats i projectes culturals de les Oficines Joves de les comarques gironines, 2017

Subvencions en règim de concurrència no competitiva per als consells comarcals inclosos en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona, que disposin d’una Oficina Jove, destinades al finançament d’activitats i projectes que fomentin la participació dels joves en l’àmbit cultural, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 18 de juliol de 2017.

A qui s'adreça

Ens públics

Consells Comarcals inclosos en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona

Terminis

Convocatòria tancada
Obertura de convocatòria : 20/09/2017
Tancament de convocatòria : 18/10/2017
Termini de justificació : 31/10/2017

El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOPG

 

Els beneficiaris hauran de presentar la justificació mitjançant el model de compte justificatiu normalitzat.

 

Es podran presentar diferents comptes justificatius parcials a mesura que s’executi la despesa subvencionada, amb un màxim de tres justificacions al llarg de període d’execució de l’activitat.

 

A l’efecte de la justificació es podran presentar totes les despeses imputables a l’actuació subvencionada que, conforme a dret, s’hagin produït abans d’acabar el període d’execució, amb independència que s’hagin abonat o no als creditors corresponents.

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds, que s’han de presentar a la Diputació en el termini establert en la convocatòria, han d’estar signades pel representant legal de l’entitat amb signatura electrònica, amb un certificat vàlid i emès per una entitat certificadora reconeguda per el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. Les sol·licituds s’hauran de presentar per via telemàtica a través de les plataformes EACAT.

 

Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació annexa següent:

 

Projecte de foment de la participació dels joves en l’àmbit cultural en qualsevol disciplina artística del període de la subvenció, indicant, en tot cas:

 • a) Justificació del projecte de l’activitat
 • b) Objectius generals i específics del projecte
 • c) Descripció de les persones destinatàries
 • d) Descripció de les actuacions
 • e) Descripció de la metodologia
 • f) Temporalització
 • g) Recursos humans (desagregats per sexes), funcionals i econòmics
 • h) Mecanismes de difusió del projecte. Cal assegurar que tant la comunicació escrita com la iconogràfica faran un ús no sexista dels llenguatges
 • i) Disseny de l’avaluació

Normativa d'aplicació general

Departament responsable

Cooperació Cultural

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
 • Utilitats
 • Imprimir Imprimir
 • Compartir Compartir
 • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A