Segona convocatòria per a l'atorgament de subvencions a les explotacions ramaderes de boví de les comarques gironines per genotipar la cabanya de Girona, 2017

Descripció

Són les segones subvencions de SEMEGA a les explotacions ramaderes gironines per poder portar a terme un programa de genòmica del bestiar boví per genotipar la cabanya de Girona.

Destinatari

empreses

Poden ser sol·licitants de les subvencions les Explotacions Ramaderes que compleixin els següents requisits:

 

a) Ser una explotació ramadera a les Comarques Gironines.

b) Tenir els animals inscrits al Llibre Genealògic.

c) Que les vaques subjecte de la subvenció estiguin per sobre els 2500 Index de pedigrí ICO ( Index compost)

d) Que les vaques no disposin de proves de genòmica realitzades en altres programes i que no hagin gaudit d'aquesta subvenció en la convocatòria anterior.

 

No podran ser beneficiaris d’aquesta subvenció les empreses afectades per les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions ( endavant LGS).

Normativa d’aplicació general
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

Les sol·licituds s’han de presentar en el termini establert en la convocatòria, i han d’estar signades per la persona interessada o pel representant legal de l’entitat.

 

Les sol·licituds, que s’han de fer mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), s’han de presentar a les oficines de Semega, domicili Finca Camps i Armet , S/N de Codi Postal 17121 de Monells.

 

Es presentarà una sola sol·licitud per Explotació, on es farà constar el nombre de vaques objecte de realització de la prova.

 

Al formulari de la sol·licitud caldrà adjuntar-hi:

 

• Fotocòpia del D.N.I. de la persona sol·licitant o de l’Administrador de l’Empresa Agrària.

• Index de pedigree ICO dels animals sol·licitats.

• Certificació d’inscripció dels aninals al llibre genealògic

 

L’esmena de defectes en la sol·licitud s’ha de realitzar, després del requeriment i amb l’advertència de desistiment, en eltermini màxim de deu dies des de la notificació. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat cap defecte o s’ha aportat, s’entén que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud. Aleshores es dictarà la resolució prèvia, d’acord amb els termes previstos a la legislació de procediment administratiu, i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.

Organisme
Semega
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Bases
Font
Organismes vinculats > SEMEGA, Serveis de Millora i Expansió Ramadera i Genètica Aplicada
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2017
Format
PDF

Data de la última modificació
05/07/2017

Formats disponibles:

Organisme
Semega
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Convocatòria
Font
Organismes vinculats > SEMEGA, Serveis de Millora i Expansió Ramadera i Genètica Aplicada
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2017
Format
PDF

Data de la última modificació
05/07/2017

Formats disponibles:

Organisme
Semega
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Convocatòria
Font
Organismes vinculats > SEMEGA, Serveis de Millora i Expansió Ramadera i Genètica Aplicada
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2017
Format
PDF

Data de la última modificació
05/07/2017

Formats disponibles:

Organisme
Semega
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Sol·licituds
Font
Organismes vinculats > SEMEGA, Serveis de Millora i Expansió Ramadera i Genètica Aplicada
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2017
Format
DOCX

Data de la última modificació
05/07/2017

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2015
Format
PDF

Data de la última modificació
24/05/2019

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2015
Format
PDF

Data de la última modificació
05/11/2015

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2015
Format
PDF

Data de la última modificació
06/10/2015

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2015
Format
PDF

Data de la última modificació
24/05/2019

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Documentació > Contractual
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Compra Pública
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2016
Format
PDF

Data de la última modificació
23/09/2016

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Documentació > Contractual
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Compra Pública
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2016
Format
PDF

Data de la última modificació
23/09/2016

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2016
Format
PDF

Data de la última modificació
03/06/2016

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació > Servei d'Esports
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2017
Format
PDF

Data de la última modificació
16/08/2017

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2015
Format
PDF

Data de la última modificació
04/06/2015

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2015
Format
PDF

Data de la última modificació
04/06/2015

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2015
Format
PDF

Data de la última modificació
24/11/2015

Formats disponibles:

Convocatòria tancada

TERMINIS

Obertura de convocatòria
06/07/2017
Tancament de convocatòria
21/07/2017
Termini de justificació
30/11/2017

INFORMACIÓ EN LÍNIA

Web de SEMEGA: www.semega.cat

Adreça: Finca Camps i Armet, s/n,  17121 Monells

ENLLAÇOS D'INTERÉS