Subvencions per al desenvolupament d'actuacions, per part de consorcis, de conservació de patrimoni natural en espai d'interès natural

Aquestes bases pretenen donar suport a projectes de conservació, millora i restauració dels valors naturals presents en espais d’interès natural gestionats pels consorcis per millorar, protegir i gestionar espais d’interès natural de la província de Girona.

 

Poden ser subvencionables exclusivament aquelles propostes que tinguin per objecte la conservació i/o millora del patrimoni natural (hàbitats, tàxons d’interès de conservació, i/o processos ecològics) i les accions de gestió de l’ús públic que tinguin com a finalitat la protecció dels valors naturals presents i la compatibilitat d’aquesta protecció amb el gaudi social dels espais naturals. Les accions previstes s’han d’ubicar dins els espais de la xarxa Natura 2000, o els espais d’interès natural inclosos al PEIN (Pla d’Espais d’Interès Natural), de la província de Girona. Altrament, també es poden ubicar en espais adjacents a aquests, sempre que tinguin una afectació positiva directa sobre l’espai natural d’interès de protecció.

 

En concret, les actuacions subvencionables són totes aquelles que es puguin incloure en els conceptes següents:

 

- Accions per a la conservació d’hàbitats, tàxons i processos ecològics.

- Accions per a la gestió de l’ús públic.

A qui s'adreça

Ens públics

Consorcis d’àmbit territorial dins de la província de Girona constituïts, d’acord amb els seus estatuts, per a la millora, protecció i gestió d’espais d’interès natural o de la xarxa Natura 2000 de la demarcació de Girona. Altrament, també poden concórrer a la present convocatòria aquells consorcis que tinguin com a finalitat de forma inequívoca, i d’acord amb els seus estatuts, la protecció, restauració i millora del patrimoni natural de forma general.

Terminis

Convocatòria tancada
Obertura de convocatòria : 15/07/2017
Tancament de convocatòria : 28/07/2017

Presentació de sol·licituds

La presentació de les sol·licituds s’ha de fer dins el termini que estableixi la convocatòria corresponent, mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat). La sol·licitud s’ha de signar electrònicament mitjançant la signatura electrònica de qualsevol dels certificats admesos per la plataforma PSIS del Consorci AOC i s’ha de presentar electrònicament a la Diputació de Girona.

 

Les sol·licituds i la documentació annexa s’hauran de presentar per via telemàtica a través de la plataforma EACAT.

Normativa d'aplicació general

Departament responsable

Medi Ambient

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A