Subvencions a ajuntaments i consells comarcals per a la gestió de les polítiques socials d'habitatge en l'àmbit comarcal

Concessions del departament d’Habitatge de l’Àrea de Cooperació Local de la Diputació de Girona destinades a finançar els serveis comarcals d’habitatges gestionats per ajuntaments i consells comarcals, amb l’objectiu de fomentar l’extensió d’aquestes actuacions a totes les poblacions de la demarcació de Girona. 

A qui s'adreça

Ens públics

Tots els ajuntaments i els consells comarcals que ofereixin serveis comarcals d’habitatge mitjançant les oficines d’habitatge i que estiguin inclosos en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona, que compleixin els requisits i les condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en la normativa que la desenvolupa.


Terminis

Convocatòria tancada
Obertura de convocatòria : 03/04/2017
Tancament de convocatòria : 28/04/2017
Termini de justificació : 15/11/2017

Presentació de sol·licituds

Es pot fer una única sol·licitud de subvenció per ajuntament o consell comarcal, que s’ha de presentar en el termini establert en la convocatòria mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), i a la qual s’han d’adjuntar els documents que es demanin. La sol·licitud ha d’estar signada pel president, mitjançant la signatura electrònica, amb un certificat vàlid emès per una entitat certificadora reconeguda pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.

Les sol·licituds s’han de presentar telemàticament per mitjà de les plataformes EACAT

Normativa d'aplicació general

Més informació

habitatge@ddgi.cat

Departament responsable

Habitatge

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A