Ajuts específics per despeses municipals d'especial interès o despeses extraordinàries

El principal objectiu d’aquesta línia de subvencions és la col·laboració econòmica de la Diputació amb el finançament de determinades despeses municipals amb un especial interès públic, social, econòmic, humanitari o cultural, i que no disposen del finançament necessari. També es preveu cobrir amb aquesta línia de subvencions determinades despeses extraordinàries dels ajuntaments amb motiu d’actuacions derivades de fenòmens catastròfics i/o excepcionals.

A qui s'adreça

Ens públics

Tots els ajuntaments gironins en que concorrin les circumstàncies específiques que motiven l’atorgament de la subvenció.

Terminis

Convocatòria oberta

Tancament de convocatòria : 31/12/2017

CONCURRÈNCIA I CONVOCATÒRIA OBERTA amb la possibilitat d’utilitzar el procediment de concessió directa mitjançant subvencions nominatives o ajuts específics en determinats supòsits excepcionals", fins esgotar la consignació pressupostària anual.


Normativa d'aplicació general

Departament responsable

Assistència i cooperació als municipis

Documentació específica de la subvenció


Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A