Subvencions a les llars d'infants de titularitat municipal

Finançar les despeses corrents derivades del funcionament (excloses les derivades del servei de menjador, les acollides matinals i de tarda, i les amortitzacions) de centres educatius de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal i d’escoles rurals, generades dins el curs escolar 2016-2017.


A qui s'adreça

Ens públics

Ens locals de la província de Girona que siguin titulars de centres educatius de primer cicle d’educació infantil i els que tinguin implantat el primer cicle d’educació infantil en les escoles rurals.

Terminis

Convocatòria tancada
Obertura de convocatòria : 30/06/2017
Tancament de convocatòria : 29/09/2017

La justificació de les actuacions es realitzarà conjuntament amb la sol·licitud de subvenció.

Presentació de sol·licituds

El formulari de sol·licitud i el certificat del cost de funcionament del servei estarà disponible a partir del divendres 30 de juny, data d'obertura del període de sol·licituds.


Es pot presentar una sol·licitud per a cadascun dels centres educatius autoritzats per a l’exercici del servei de primer cicle d’educació infantil.

 

La presentació de les sol·licituds s’ha de fer mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona, a l’apartat corresponent de les subvencions a les llars d’infants de titularitat municipal, adjuntant-hi els documents que es demanen. La sol·licitud haurà d’estar signada per l’alcalde/essa o president/a, mitjançant signatura electrònica, amb un certificat vàlid, emès per una entitat certificadora reconeguda pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. Les sol·licituds i la documentació annexa s’hauran de presentar per via telemàtica a través de la plataforma EACAT.

 

A la sol·licitud, caldrà adjuntar-hi la documentació següent:

a Certificat del cost de funcionament del servei (model disponible al web de la Diputació) amb les corresponents signatures electròniques.

b Acreditació del compliment de l’obligació de difusió i publicitat mitjançant justificant de publicació a la pàgina web municipal o documentació gràfica del centre subvencionat.


Normativa d'aplicació general

Més informació

Assistència i cooperació als municipis 

cooperaciomunicipal@ddgi.cat

972 184 862

Departament responsable

Assistència i cooperació als municipis

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A