Subvencions per a edicions dels centres i instituts d'estudis locals i comarcals (2017)

Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions del servei de Comunicació Cultural de la Diputació de Girona per al finançament de les edicions de treballs de recerca i aportacions d'interès en els àmbits humanístic i científic dels centres i instituts d'estudis locals i comarcals de les comarques gironines.

 

Les edicions objecte de subvenció seran les revistes científiques, les actes de reunions científiques i les monografies publicades pels centres i instituts d'estudis locals i comarcals, que compleixin els requisits següents: tenir un mínim de 48 pàgines, que siguin comercialitzables mitjançant llibreries o altres punts de venda, i que incloguin el corresponent número d'ISSN o ISBN.

 

No seran objecte de subvenció els llibres considerats de bibliòfil i aquells amb edició limitada i numerada; els butlletins i les obres que només siguin assequibles als respectius socis.

A qui s'adreça

Entitats

Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases els centres i instituts d'estudis locals i comarcals de l'àmbit de les comarques gironines que no depenguin de cap òrgan de l'administració, i que no estiguin sotmesos en cap dels supòsits de prohibició per obtenir subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Terminis

Convocatòria tancada
Obertura de convocatòria : 13/04/2017
Tancament de convocatòria : 15/05/2017
Termini de justificació : 30/11/2017

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds s’han de presentar en el termini establert en la convocatòria, mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat).

Les sol·licituds s’han de presentar per via telemàtica, a través de la plataforma E-TRAM, i signades pel representant del centre d’estudis amb signatura electrònica amb certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.

Normativa d'aplicació general

Més informació

comunicaciocultural@ddgi.cat
Tel. 972 18 51 43 / 972 18 51 92

Departament responsable

Comunicació Cultural

Documentació específica de la subvenció


Documentació genèrica de les subvencions

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A