Subvencions per al foment de produccions editorials (any 2017)

Són objecte d’aquestes subvencions les produccions editorials en llengua catalana, publicades en suport paper o en suport electrònic, de temàtica territorial o d’autors de les comarques gironines, i que compleixin els requisits següents: que tinguin un mínim de 49 pàgines, excloses les cobertes, i que siguin comercialitzables a través dels canals habituals de venda de llibres.

 

En queden excloses les publicacions que siguin objecte d’atenció mitjançant un conveni, una subvenció de caràcter nominatiu o altres línies específiques de la Diputació de Girona.


A qui s'adreça

Ciutadans, Entitats, empreses

Els destinataris d’aquesta línia de subvencions són els editors (persones físiques i jurídiques) i les organitzacions no lucratives.

Terminis

Convocatòria tancada
Obertura de convocatòria : 13/04/2017
Tancament de convocatòria : 15/05/2017
Termini de justificació : 30/11/2017

Presentació de sol·licituds

La presentació de les sol·licituds s’ha de fer dins el termini i en la forma que estableixi la convocatòria corresponent, mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), per mitjà de les modalitats següents:

 

PERSONES FÍSIQUES: Poden presentar la sol·licitud al Registre General de la Diputació de Girona (pujada de Sant Martí, 5, 17004 Girona), o per qualsevol dels mitjans que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

ENTITATS, EMPRESES I D’ALTRES: E-TRAM (presentació telemàtica), amb signatura electrònica amb certificat validat a la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.


Normativa d'aplicació general

Més informació

comunicaciocultural@ddgi.cat

Tel. 972 185 000 /972 184 806


Departament responsable

Comunicació Cultural

Documentació específica de la subvenció


Documentació genèrica de les subvencions

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A