Subvencions per a estudis, plans, programes i projectes locals en l'àmbit de les polítiques d'habitatge

Subvencions destinades a l’atorgament d’ajuts econòmics als ajuntaments per finançar estudis, plans, programes i projectes locals amb l’objectiu de fomentar la planificació i execució de les polítiques d’habitatge en els diferents àmbits.

A qui s'adreça

Ens públics

Ajuntaments inclosos en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona que compleixin els requisits i les condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i en la normativa que desenvolupa. 

Terminis

Convocatòria tancada
Obertura de convocatòria : 01/03/2017
Tancament de convocatòria : 31/03/2017
Termini de justificació : 31/10/2017

 

Presentació de les sol·licituds: des de l’1 de març de 2017 fins al 31 de març de 2017.

 

Justificació: finalitzarà el 31 d’octubre de 2017, es pot ampliar mitjançant una resolució del president de la Diputació, d’acord amb el que preveu l’article  28 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.

Presentació de sol·licituds

Es podrà presentar una única sol·licitud de subvenció per ajuntament, que s’haurà de presentar en el termini establert en la convocatòria mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), adjuntant-hi els documents que es demanen.

 

La sol·licitud haurà d’estar signada per l’alcalde, mitjançant la signatura electrònica, amb un certificat vàlid, emès per una entitat certificadora reconeguda pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. Les sol·licituds s’hauran de presentar per via telemàtica mitjançant les plataformes EACAT.

Normativa d'aplicació general

Més informació

habitatge@ddgi.cat 

Departament responsable

Habitatge

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A