Subvencions per a la creació de públics per a la cultura, 2017

Finançament de projectes i activitats adreçats a la creació, captació i/o increment del públic cultural de les comarques de Girona, en una de les modalitats següents:

 

Línia 1: Activitats culturals d’interès públic local.

Línia 2: Festivals culturals.

Línia 3: Produccions culturals (audiovisuals, musicals, teatrals...).

 

El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència competitiva i convocatòria pública, mitjançant la comparació de les sol·licituds que es presentin en el període fixat en la convocatòria i establint-ne una prelació d’acord amb els criteris de valoració establerts a les bases.

A qui s'adreça

Ens públics, Ciutadans, Entitats, empreses

 

Ajuntaments o ens que en depenen i entitats municipals descentralitzades de les comarques gironines.

 

Persones físiques o jurídiques, públiques i privades.

Terminis

Convocatòria tancada
Obertura de convocatòria : 01/03/2017
Tancament de convocatòria : 31/03/2017
Termini de justificació : 31/10/2017

 

El termini de presentació de sol·licituds, per a l’obtenció d’aquestes subvencions, començarà l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el 31 de març de 2017. 

Presentació de sol·licituds

Per totes les línies només es podrà presentar una sol·licitud de subvenció per sol·licitant i sublínia.

 

Totes les sol·licituds han d’anar acompanyades del seu projecte, en què s’hi explicarà les accions a dur a terme, seguint els criteris de valoració per cada una de les línies, així com la seva previsió de despeses, desglossada de forma detallada amb tots els conceptes. Qualsevol dada que no estigui inclosa explícitament en el projecte no es tindrà en compte en el moment de valorar la sol·licitud.

 

Les sol·licituds s’han de presentar en el termini establert en la convocatòria, i han d’estar signades per la persona interessada o pel representant legal de l’entitat. 

 

Les sol·licituds, que s’han de fer mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), s’han de presentar de la forma següent: 

 

Forma telemàtica: amb la signatura electrònica amb certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. 

 

- Ajuntaments: EACAT 

- Entitats, empreses i d’altres: E-TRAM 

 

Forma convencional (per a persones físiques): al Registre General de la Diputació de Girona (pujada de Sant Martí, núm. 4, 17004, de Girona) o per qualsevol dels mitjans que preveu l’article la legislació de procediment administratiu.

Normativa d'aplicació general

Departament responsable

Cooperació Cultural

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A