Subvencions per a actuacions municipals per nevades

Finançar les despeses municipals de neteja de neu realitzades a partir de l’1 de novembre de 2016 i fins al 31 d’octubre de 2017, mitjançant dues línies de subvenció:

 

  • a) Despeses de personal i despeses en béns corrents i serveis.
  • b) Despeses en inversions reals

A qui s'adreça

Ens públics

Ajuntaments inclosos en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona.

Terminis

Convocatòria tancada
Obertura de convocatòria : 15/05/2017
Tancament de convocatòria : 15/06/2017
Termini de justificació : 30/11/2017

Presentació de sol·licituds

Es podrà presentar una única sol·licitud de subvenció per ajuntament, dins del termini que estableixi la convocatòria corresponent, i es referirà a una o a les dues línies de subvenció, despeses corrents i inversions, a què es concorre.  

 

La presentació de les sol·licituds s’ha de fer mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona, a l’apartat corresponent de les subvencions de nevades, adjuntant-hi els documents que es demanen. La sol·licitud haurà d’estar signada per l’alcalde/essa, mitjançant signatura electrònica, amb un certificat vàlid, emès per una entitat certificadora reconeguda pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. Les sol·licituds s’hauran de presentar per via telemàtica a través de la plataforma EACAT.

 

  • A la sol·licitud, caldrà adjuntar-hi la documentació següent:
  • a) Per a les despeses corrents: una memòria explicativa, en la qual s’especifiqui les actuacions per a les quals se sol·licita finançament i el detall del pressupost de les despeses previstes.
  • b) Per a les despeses d’inversió: projecte tècnic o memòria valorada.

Normativa d'aplicació general

Més informació

Assistència i cooperació als municipis 

cooperaciomunicipal@ddgi.cat

972185046

Departament responsable

Assistència i cooperació als municipis

Documentació específica de la subvenció


Documentació genèrica de les subvencions

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A