Subvencions a les explotacions ramaderes del vaquí de les comarques gironines, per genotipar la cabanya de Girona, 2017

L’ objecte d’aquestes bases, és regular el procediment de concessió de subvenció a les explotacions ramaderes Gironines, per poder portar a terme un programa de genòmica del bestiar vaquí.

A qui s'adreça

empreses

Poden ser sol·licitants de les subvencions les Explotacions Ramaderes que compleixin els següents requisits:

 

a) Ser una explotació ramadera a les Comarques Gironines.

b) Tenir els animals inscrits al Llibre Genealògic.

c) Que les vaques subjecte de la subvenció estiguin per sobre els 2500 Index de pedigrí ICO ( Index compost)

 

No podran ser beneficiaris d’aquesta subvenció les empreses afectades per les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions ( endavant LGS)

Terminis

Convocatòria tancada

Tancament de convocatòria : 18/04/2017
Termini de justificació : 30/11/2017

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds s’han de presentar en el termini establert en la convocatòria, i han d’estar signades per la persona interessada o pel representant legal de l’entitat.

 

Les sol·licituds, que s’han de fer mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), s’han de presentar a les oficines de Semega, domicili Finca Camps i Armet , S/N de Codi Postal 17121 de Monells.

 

Es presentarà una sola sol·licitud per Explotació, on es farà constar el nombre de vaques objecte de realització de la prova.

 

Al formulari de la sol·licitud caldrà adjuntar-hi:

 

• Fotocòpia del D.N.I. de la persona sol·licitant o de l’Administrador de l’Empresa Agrària.

• Index de pedigree ICO dels animals sol·licitats.

• Certificació d’inscripció dels aninals al llibre genealògic

 

L’esmena de defectes en la sol·licitud s’ha de realitzar, després del requeriment i amb l’advertència de desistiment, en eltermini màxim de deu dies des de la notificació. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat cap defecte o s’ha aportat, s’entén que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud. Aleshores es dictarà la resolució prèvia, d’acord amb els termes previstos a la legislació de procediment administratiu, i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.

Normativa d'aplicació general

Departament responsable

SEMEGA, Serveis de Millora i Expansió Ramadera i Genètica Aplicada

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A