Ajuts a la restauració i conservació d'immobles de valor patrimonial 2017

Convocatòria que té per objectiu regular les subvencions que concedeix la Diputació de Girona a través del Servei de Monuments per a la restauració i conservació de béns immobles amb valor patrimonial de les comarques gironines. 

 

Els objectius de les subvencions regulades són:

 

- Conservar i divulgar el patrimoni arquitectònic de les comarques gironines.

- Ajudar els propietaris (ens locals, entitats o particulars) a la preservació i rehabilitació dels immobles.

- Promoure la visita o l’estudi d’aquests immobles.

A qui s'adreça

Ens públics, Ciutadans, Entitats

Ens locals, entitats o particulars que estiguin interessats en la conservació o restauració d’un bé immoble, de la seva propietat o no, amb valor patrimonial.

Terminis

Convocatòria tancada
Obertura de convocatòria : 16/02/2017
Tancament de convocatòria : 07/03/2017

Termini de justificació: fins al 30 de novembre de l’any de la convocatòria.

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds s’han de presentar en el termini establert en la convocatòria, mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat).


• Forma telemàtica: Les sol·licituds han d’estar signades per la persona interessada o pel representant legal de l’entitat amb signatura electrònica, amb certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, i s’han de presentar per via telemàtica.

- Ajuntaments: EACAT 

- Entitats, empreses i d’altres: E-TRAM 


• Forma convencional: al Registre General de la Diputació de Girona (pujada de Sant Martí, núm. 4-5, 17004, de Girona) o per qualsevol dels mitjans que preveu la legislació de procediment administratiu (aquesta via està disponible únicament per a les persones físiques; en resten exclosos tots aquells subjectes detallats en l’article 14.2 de la Llei 30/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques).

Normativa d'aplicació general

Més informació

llbuscato@ddgi.cat 

Tel. 972 185 194

Departament responsable

Monuments

Documentació específica de la subvenció


Documentació genèrica de les subvencions

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A