Programa "Europa Local de suport als ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals per redactar projectes europeus"

Subvencions per cobrir part dels costs de redacció de projectes d’algunes convocatòries finançades per la Unió Europea.  S’admetran els costos de redacció de projectes pensats per a totes les convocatòries amb fons provinents de la Unió Europea, excepte dels fons estructurals i d’inversió (FEDER, FSE, FEADER i FEMP). També s’admetran els costos derivats de la redacció de projectes redactats d’acord amb l’Objectiu de cooperació territorial europea i amb l’Instrument europeu del veïnatge i del partenariat.

 

Les despeses subvencionables seran les que siguin objecte de facturació entre l’1 d’octubre de l’any anterior i el 30 de novembre de l’any de la convocatòria, i poden ser:

-Els honoraris de professionals externs

-La dedicació de personal propi dels ajuntaments, degudament justificada i valorada econòmicament

 

Les subvencions no podran excedir de 5.000 € ni del 80% del cost de l’actuació subvencionada.


A qui s'adreça

Ens públics

 

Ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals, de la demarcació de Girona.

Terminis

Convocatòria tancada

Tancament de convocatòria : 30/09/2017
Termini de justificació : 05/12/2017

La despesa elegible: entre l’1 d’octubre de 2016 i el 30 de novembre de 2017

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds, d’acord amb el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat),  han d’estar signades pel representant legal de l’entitat amb signatura electrònica realitzada per mitjà d’un certificat vàlid i emès per una entitat certificadora reconeguda pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.

S’han de presentar per via telemàtica a través de les plataformes EACAT (administracions públiques) o E-TRAM (empreses i entitats).

Normativa d'aplicació general

Més informació

Pujada de Sant Martí, 5

17004 Girona

Tel. 972 18 50 41 / 972 18 50 05

Fax 972 20 80 88

jllach@ddgi.cat

froca@ddgi.cat

Departament responsable

Programes Europeus

Documentació específica de la subvenció


Documentació genèrica de les subvencions

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A