Fons de cooperació econòmica i cultural 2017

El Fons de Cooperació Econòmica i Cultural constitueix un programa que, complint les funcions d’assistència i cooperació als municipis, pretén incentivar les inversions municipals, contribuir al finançament dels serveis municipals obligatoris i promoure les activitats de caràcter cultural.


A qui s'adreça

Ens públics

Ajuntaments de les comarques de Girona

Terminis

Convocatòria tancada

Tancament de convocatòria : 30/03/2017

 

Justificacions: 

- Subvencions per a despeses culturals: 15 de novembre de 2017

- Subvencions per a despeses corrents en serveis obligatoris: 15 de novembre de 2017

- Subvencions per a despeses en inversions i transferències de capital: 30 de setembre de 2018

Presentació de sol·licituds

Es podrà presentar una sol·licitud de subvenció per cadascuna de les línies subvencionables assenyalades a la base 3a.

 

Les presentació de sol·licituds s'ha de fer mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (http://www.ddgi.cat) i hauran d’estar signades pel representant legal de l’ajuntament amb signatura electrònica, amb un certificat vàlid i emès per una entitat certificadora reconeguda pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. 

 

Les sol·licituds s’hauran de presentar en dues trameses diferents per via telemàtica, una a l’Àrea de Cultura i una segona a l’Àrea de Cooperació Municipal, respectivament, mitjançant la plataforma EACAT, i s’hauran d’acompanyar de la documentació que recull l’article núm. 7 de les bases reguladores.


Normativa d'aplicació general

Més informació

Per a més informació:

Cooperació municipal

Tel. 972185070

cooperaciomunicipal@ddgi.cat

 

Cooperació cultural

Tel. 972185182

cultura@ddgi.cat

Departaments responsables

Assistència i cooperació als municipis
Cooperació Cultural

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A