Suport als centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica, en el marc del programa «Indika» 2017

Es regularan les subvencions que concedeix la Diputació de Girona als centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural de la demarcació de Girona, mitjançant les activitats educatives i de formació que s’ofereixin a grups escolars d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior. Totes les propostes s’han d’ajustar a les condicions establertes en els annexos 1 i 2 d’aquestes bases, i han d’incorporar valors per aconseguir la sensibilització i la coresponsabilització dels alumnes envers la conservació del patrimoni cultural.

Les activitats es desenvoluparan en grups de 30 participants com a màxim per cada educador/a. En cas de grups més nombrosos, es dividiran en subgrups de 30 participants com a màxim.

A qui s'adreça

Ens públics, Entitats

Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases els centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i de la memòria històrica ubicats a les comarques gironines. De manera excepcional, però, per raons d’interès cultural, es poden acceptar equipaments de fora de l’àmbit estricte de la demarcació de Girona que realitzin activitats d’educació i interpretació patrimonial, els quals han de presentar una proposta pedagògica en concordança amb l’objecte d’aquest concurs i desenvolupar algun dels àmbits patrimonials que s’esmenten a l’annex 1 de les bases. Cada centre patrimonial ha de tenir propostes pedagògiques individualitzades per a un nivell educatiu o més d’un.

 

Els educadors/ores han de tenir estudis de magisteri, primer cicle d’estudis universitaris o experiència de 3 anys en educació relacionada amb museus i centres patrimonials

Terminis

Convocatòria tancada
Obertura de convocatòria : 31/01/2017
Tancament de convocatòria : 17/03/2017

Presentació de sol·licituds

Normativa d'aplicació general

Departament responsable

Cooperació Cultural

Documentació específica de la subvenció


Documentació genèrica de les subvencions

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A