Assistència Tècnica d'Arquitectura

El servei d'Assistència Tècnica d'Arquitectura porta a terme les funcions següents en matèria d'assessorament d'arquitectura:

  • Assessorament en matèria d'Arquitectura i Urbanisme
  • Redacció de projectes, direcció d'obres, i gestió tècnica i econòmica consegüent.
  • Redacció d'informes i valoracions

Règim econòmic regulador

A qui s'adreça

Ens públics

Accés al servei

Les entitats locals interessades en el servei de supervisió de projectes hauran de formalitzar una sol·licitud, mitjançant el model normalitzat que estarà disponible a la pàgina web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat) i presentar-la mitjançant la plataforma EACAT. La sol·licitud ha de ser signada per l’alcalde/essa o president/a de l’ens local i s’ha de dirigir a l’Àrea de Cooperació Local de la Diputació de Girona.

Una vegada registrada la sol·licitud del servei, l’Oficina de Supervisió de Projectes l’analitzarà i si s’escau podrà demanar la documentació que consideri convenient per acceptar-la o denegar-la. L’acceptació d’assistència es realitzarà per resolució de la Presidència o el diputat delegat si té la competència delegada.

Normativa

Departament responsable

Arquitectura

Documentació


Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A