Campanya de subvencions als ajuntaments en el marc del programa "Del pla a l'acció", any 2017

L’objecte de les bases és regular les subvencions que concedeix la Diputació de Girona als ajuntaments per executar accions per a la millora de l’eficiència energètica i la reducció de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle que hagin estat prèviament planificades en plans d'acció d'energia sostenible (PAES) aprovats pel Ple. 

 

Les subvencions es defineixen en quatre línies:

 

Línia 1: Serveis de comptabilitat i gestió de subministraments energètics municipals i/o adquisició de programes informàtics per a la comptabilitat i la gestió de dades energètiques i/o redacció d’informes de seguiment dels PAES per part d’ajuntaments signataris del Pacte d’alcaldes per a l’eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic.

 

Línia 2: Adquisició i instal·lació d’un punt de càrrega públic per a vehicles elèctrics.

 

Línia 3: Execució d’accions per a la millora de l’eficiència energètica i la reducció d’emissions de gasos d'efecte hivernacle previstos en el PAES.

 

Línia 4: Execució d’accions de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior mitjançant contractes amb garantia d’estalvi. En aquest tipus de contractes, una empresa o microempresa de serveis energètics (MESE) gestionarà la instal·lació i el seu manteniment i durà a terme les millores d’eficiència energètica necessàries del conjunt de quadres elèctrics. 

 

L’atorgament de subvencions en el marc del programa “Del pla a l’acció” serà compatible amb altres ingressos que tinguin la mateixa finalitat, sempre que no hi hagi sobrefinançament i/o no procedeixin del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona. 

 

Això no obstant, en cas de cofinançament amb altres subvencions atorgades per la Diputació de Girona, el total de subvencions de la Diputació no podrà superar el 90 % de la despesa. 

 

Les activitats subvencionades podran ser subcontractades.

A qui s'adreça

Ens públics

 

Línia 1: Els ajuntaments de municipis de menys de 20.000 habitants de la demarcació de Girona signataris del Pacte d’alcaldes per a l’eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic que hagin aprovat un PAES, sigui d’àmbit municipal o d’un abast territorial més ampli.

 

Línia 2: Els ajuntaments de municipis de la demarcació de Girona signataris del Pacte d’alcaldes per a l’eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic que hagin aprovat un PAES, sigui d’àmbit municipal o d’un abast territorial més ampli.

 

Línia 3: Els ajuntaments de municipis de la demarcació de Girona signataris del Pacte d’alcaldes per a l’eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic que hagin aprovat un PAES, ja sigui d’àmbit municipal o d’un abast territorial més ampli.

 

Línia 4: Els ajuntaments de municipis de la demarcació de Girona signataris del Pacte d’alcaldes per a l’eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic que hagin aprovat un PAES, ja sigui d’àmbit municipal o d’un abast territorial més ampli i que no hagin estat beneficiaris d’aquesta línia d’ajut en la convocatòria del programa «Del pla a l’acció» del 2015 o 2016. 

Terminis

Convocatòria tancada
Obertura de convocatòria : 09/02/2017
Tancament de convocatòria : 18/04/2017

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds s’han de presentar en el termini establert en la convocatòria, i han d’estar signades per la persona interessada o pel representant legal de l’entitat.

Les entitats sol·licitants només podran presentar una sol·licitud.

Les sol·licituds, que s’han de fer mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), s’han de presentar de la forma següent:

> Forma telemàtica: amb la signatura electrònica amb certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.

- Ajuntaments: EACAT

Normativa d'aplicació general

Departament responsable

Medi Ambient

Documentació específica de la subvenció


Documentació genèrica de les subvencions

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A